Privacyverklaring

Onze omgang met uw gegevens en uw rechten - Informatie conform artikel 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij, heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG (hierna ook „heroal“), zijn verheugd over uw interesse voor van onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor het inwinnen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (“gegevensverwerking”) bij het gebruik van onze websites en het gebruik van onze heroal Communicator.

Met betrekking tot de gebruikte terminologie, bijv. "persoonsgegevens" of de "verwerking" ervan, verwijzen we naar de definities in art. 4 AVG.

I. Algemeen

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl; Telefoon: +49 5246 507-0; Fax: +49 5246 507-222; E-mail: info@heroal.de

2. Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, toezichthouder voor gegevensbescherming, Österwieher Str. 80, 33415 Verl; Telefoon: +49 5246 507-0; Fax: +49 5246 507-222; E-mail: datenschutz@heroal.de

3. Welke gegevens uit welke bronnen verwerken we?

Wij verwerken persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt of die voortkomen uit het gebruik van onze website en de heroal Communicator.

Meer informatie is te vinden in deel II - Verwerking van persoonsgegevens.

4. Met welk doel verwerken wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming, met name de AVG en de federale gegevensbeschermingswet (BDSG), voor verschillende doeleinden. In principe zijn de doeleinden van de verwerking: Verwerking voor de nakoming van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, onder b) AVG), ter bescherming van legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f) AVG), op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG) en/of vanwege wettelijke vereisten (art. 6, lid 1, onder c) AVG).

De specifieke rechtsgrondslag die wij gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is te vinden in deel II - Verwerking van persoonsgegevens.

5. Wie krijgt mijn gegevens?

Dienstverleners die bij ons in dienst zijn en in opdracht van ons werken (de zogenaamde “verwerkers”, zie art. 4 nr. 8 AVG) kunnen persoonsgegevens ontvangen. We gebruiken de volgende verwerkers of categorieën van verwerkers:

 • neusta webservices GmbH (exploitatie, support)
 • kernpunkt Digital GmbH (exploitatie, support)
 • Google Inc. (in verband met de door ons gebruikte cookies van Google)
 • Facebook Inc.
 • Matomo
 • Adform A/S
 • Hotjar Ltd.
 • Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
 • Usercentrics GmbH
 • LinkedIn Inc.

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens deels door aan derden die deze onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerken (zgn. verantwoordelijken, cf. art. 4 Nr. 7 AVG). Hieronder behoren vooral de volgende ontvangers:

 • Google Inc. (in verband met onze ingebedde video's van YouTube en Google Maps);
 • Microsoft Ireland Operations Ltd.

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Voor zover dit noodzakelijk is voor de in paragraaf II genoemde doeleinden, geven wij uw persoonsgegevens ook door aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij zorgen ervoor dat gegevens alleen naar derde landen worden doorgegeven als daar een wettelijke grondslag voor is. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen doorgeven voor zover voor het betrokken derde land een besluit van de EU-Commissie inzake een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (art. 45 AVG), passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens worden geboden (vgl. art. 46 AVG) of een wettelijke toestemmingsnorm bestaat (vgl. art. 49 AVG).

Door de Europese Commissie gepubliceerde standaardclausules inzake gegevensbescherming behoren tot de passende waarborgen in de zin van art. 46 AVG. Indien u meer informatie wenst over de standaardclausules inzake gegevensbescherming op basis waarvan wij uw persoonsgegevens aan derde landen doorgeven, kunt u contact opnemen met de in punt I.1 vermelde instanties.

Details over de mate waarin wij uw gegevens doorgeven aan bepaalde derde landen en de specifieke ontvangers zijn te vinden in de informatie hierboven in paragraaf II. Met name in verband met het gebruik van onze nieuwsbriefverzending en de activering van analyse-, marketingcookies en plug-ins op onze website, worden persoonsgegevens van u naar de VS verzonden. Voor de VS bestaat er geen zogenaamd adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG.

7. Opslag van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het respectieve verwerkingsdoel te bereiken.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit de Duitse handelswet (HGB) of de belastingwet (AO). Deze kunnen oplopen tot 10 jaar.

Ten slotte wordt de opslagperiode ook beoordeeld volgens de wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar, bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar is.

8. Uw rechten

Voor zover er dienovereenkomstige wettelijke voorwaarden zijn heeft u als betrokkene het recht op informatie op grond van art. 15 AVG, het recht op correctie op grond van art. 16 AVG, het recht op annulering op grond van art. 17 AVG, het recht op beperking van verwerking op grond van art. 18 AVG en het recht op gegevensoverdracht op grond van art. 20 AVG. Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u zich wenden tot de in het eerste deel - Algemene informatie onder punt 1 en 2 genoemde instanties.

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. De intrekking moet, indien mogelijk, aan de in het eerste deel – Algemene informatie onder punt 1 en 2 genoemde instanties worden gericht.

Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG). De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor heroal is: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken, wat aan het einde van deze privacyverklaring nader wordt toegelicht.

II. Verwerking van persoonsgegevens

Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de respectieve diensten waarop u een beroep doet. Hieronder vindt u een overzicht van welke gegevens en voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag wij die verzamelen en verwerken:

1. Automatische verzameling van toegangsgegevens/server-logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevensrecords automatisch opgeslagen voor elke opvraging:

 • IP-adres van de verzoekende computer
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil t.o.v. de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de opvraging (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de opvraging afkomstig is
 • Browsertype, taal en versie van de browsersoftware
 • Besturingssysteem en de interface

De persoonsgegevens in logbestanden worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang is om het beheer en de weergave te vergemakkelijken en om de stabiliteit van onze website en de mogelijkheid om hacking te detecteren en te volgen te waarborgen.

2. Cookies

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De cookies kunnen worden verzonden bij het openen van een pagina en maken een toewijzing van de gebruiker mogelijk. Cookies helpen om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (de zogenaamde permanente cookies).

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd.

Essentiële cookies:

Essentiële cookies zorgen ervoor dat alle functies van de site volledig kunnen worden weergegeven en gebruikt. Aangezien de website zonder deze cookies niet kan worden aangeboden, worden deze cookies automatisch geplaatst wanneer de website wordt opgeroepen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de via deze cookies verzamelde gegevens is ons legitiem belang op grond van art. 6 lid 1, onder f) AVG om u een functionele website te bieden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in verband met de activering van cookies.

Effectief gebruiken wij de volgende essentiële cookies:

 • Tracking: Deze cookie van onze verwerker Usercentric GmbH wordt gebruikt om bij te houden of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en cookies kunnen worden geladen. Door het cookie worden de volgende gegevens van u verwerkt: Apparaatinformatie, browserinformatie, geanonimiseerd IP-adres, opt-in en opt-out gegevens en datum en tijd van het bezoek. De verzamelde gegevens worden drie jaar bewaard.
 • PHPSESSID: Deze cookie slaat uw huidige sessie op met betrekking tot PHP-applicaties en zorgt ervoor dat alle functies van de pagina op basis van de PHP-programmeertaal volledig kunnen worden weergegeven.

Functionele cookies:

Functionele cookies zijn afkomstig van derde partijen (Third Party Cookies) en verzamelen informatie over hoe onze site wordt gebruikt, zodat we de inhoud en aantrekkingskracht ervan kunnen verbeteren en zo de bruikbaarheid en gebruikerservaring kunnen verbeteren. De activering van de functionele cookies gebeurt alleen als u met het gebruik van deze cookies volgens art. 6 lid 1 onder a AVG heeft ingestemd middels het aanvinken van het desbetreffende veld bij het bezoek van de website. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in de cookie-instellingen.

Effectief gebruiken wij de volgende functionele cookies. De betreffende dienste worden in paragraaf II.3 toegelicht.

Naam Aanbieder Bewaartermijn
_ga Google 2 jaar
_gat_UA-43175119-1 Google 1 minuut
_gid Google 1 dag
_dc_gtm_UA-43175119-1 Google 1 minuut
_hjClosedSurveyInvites Hotjar 1 jaar
_hjDonePolls Hotjar 1 jaar
_hjMinimizedPolls Hotjar 1 jaar
_hjShownFeedbackMessage Hotjar 1 jaar
_hjid Hotjar 1 jaar
_hjTLDTest Hotjar 1 jaar
_hjUserAttributesHash Hotjar 1 jaar
_hjCachedUserAttributes Hotjar 1 jaar
_hjLocalStorageTest Hotjar 1 jaar
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar 1 jaar
_hjIncludedInSessionSample Hotjar 1 jaar
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar 1 jaar
_hjFirstSeen Hotjar 1 jaar
hjViewportId Hotjar 1 jaar
_hjRecordingEnabled Hotjar 1 jaar
PREF YouTube 10 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 6 maanden
use_hitbox YouTube 0 seconden
YSC YouTube 0 seconden
NID Google Maps 6 maanden
Googtrans Google Translate 0 seconden
PREF Google Translate 2 jaar

Marketingcookies:

Marketingcookies zijn afkomstig van externe bedrijven (Third Party Cookies) en worden alleen voor marketingdoeleinden gebruikt. De cookies helpen om meer gerichte advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker en die zijn aangepast aan de interesses van de gebruiker. Deze cookies worden ook gebruikt om de frequentie van een advertentie te beperken en de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.

De activering van de marketingcookies gebeurt alleen als u met het gebruik van deze cookies volgens art. 6 lid 1 onder a AVG heeft ingestemd middels het aanvinken van het desbetreffende veld bij het bezoek van de website. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in de cookie-instellingen.

Effectief gebruiken wij de volgende marketingcookies. Meer informatie over de afzonderlijke functies die door cookies mogelijk worden gemaakt, is te vinden in paragraaf II.4.

Naam Aanbieder Bewaartermijn
fr Facebook 1 jaar
_fbp Facebook 1 jaar
Act Facebook 1 jaar
C_user Facebook 1 jaar
Datr Facebook 1 jaar
M_pixel_ration Facebook 1 jaar
Pl Facebook 1 jaar
Presence Facebook 1 jaar
Sb Facebook 1 jaar
Spin Facebook 1 jaar
Wd Facebook 1 jaar
Xs Facebook 1 jaar
CM Adform 1 dag
CM14 Adform 2 weken
cid Adform 1 maand, 4 weken, 1 dag, 13 uur, 30 minuten
uid Adform 1 maand, 4 weken, 1 dag, 13 uur, 30 minuten
CT Adform 1 uur
MR Bing Ads 5 maanden, 3 weken, 6 dagen, 19 uur, 30 minuten
MUID Bing Ads 1 jaar, 3 weken, 3 dagen, 18 uur
MMUIDB Bing Ads 1 jaar, 3 weken, 3 dagen, 18 uur
LinkedIn Insights LinkedIn 6 maanden
Linkedin_oauth_ LinkedIn 0 seconden
Test_cookie DoubleClick Ad 1 dag
DIE DoubleClick Ad 1 jaar

3. Analysediensten

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; hierna: "Google"). Google is in dit verband verwerker van heroal. Wij hebben met Google een overeenkomstige opdrachtovereenkomst volgens art. 28 AVG gesloten.

Google Analytics stelt ons in staat te analyseren hoe de gebruikers omgaan met de beschikbaar gestelde inhoud van de website. Op basis daarvan kunnen wij ons aanbod op de website optimaliseren. Bij gebruik van Google Analytics worden de volgende gegevens verzameld en aan Google in de VS doorgegeven: gegevens over het apparaat en de browser (hostnaam, browsertype, referrer, taal), IP-adres en de respectieve gebruikersinteractie op de website (bijv. welke pagina een gebruiker oproept). Bovendien wordt aan een gebruiker een willekeurig, pseudoniem ID toegekend door middel van een cookie, waaraan de bovengenoemde informatie wordt toegewezen. Doorgaans is dit een cookie-ID. Deze knoopt de identificatie van de door Google Analytics geplaatste cookie aan het specifieke apparaat. Bovendien wordt door ons een User ID voor cross-device tracking geplaatst. Voorts hebben wij de anonimiseringsfunctie voor IP-adressen geactiveerd. Dit betekent dat zodra het IP-pakket op de servers van Google is terecht gekomen, de gegevens bij Google volledig worden geanonimiseerd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u op de volgende link klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: U kunt hier klikken om Google Analytics te deactiveren .

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Matomo (voorheen Piwik)

De heroal Communicator gebruikt de webanalysedienst Matomo, een dienst van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland (hierna: "InnoCraft"), om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. InnoCraft is in dit verband verwerker van heroal.

Voor deze analyse worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt exclusief opgeslagen op onze server in Duitsland.

De heroal Communicator gebruikt Matomo met de extensie "AnonymizeIP". Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Het IP-adres dat door Matomo vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door InnoCraft voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen .

Het programma Matomo is een open-source project. Informatie van Matomo m.b.t. privacybescherming vindt u op http://Matomo.org/privacy/policy.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar, een analyse-instrument van Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (hierna "Hotjar"), om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Hotjar is in dit verband verwerker van heroal

Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden enz.) en dat helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in anonieme vorm geregistreerd en opgeslagen), beeldschermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voor het bekijken van onze website in de voorkeurstaal). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt ze samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Meer informatie vindt u in Hotjar's privacyverklaring hier.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Hotjar voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u tegen de verwerking bezwaar maken als u deze Opt-out-link aanklikt.

4. Marketingdiensten

Google Remarketing

Wij maken gebruik van Google Remarketing van Google Ads, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google is in dit verband verwerker van heroal.

De remarketingfunctie wordt gebruikt om u onze advertenties te kunnen tonen wanneer u het internet blijft gebruiken na een bezoek aan onze website. Dit vindt plaats met behulp van cookies die zijn opgeslagen in uw browser, waardoor uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt vastgelegd en geëvalueerd door Google. Op deze manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. Bij gebruik van Google AdServices worden de volgende gegevens verzameld en aan Google in de VS doorgegeven: apparaat- en browsergegevens (hostnaam, browsertype, referrer, taal), IP-adres en de respectieve gebruikersinteractie op onze website en op andere websites waarop onze advertenties zijn geplaatst (bijv. welke pagina een gebruiker oproept, welke producten de gebruiker selecteert en koopt, op welke advertenties een gebruiker klikt. Bovendien wordt aan een gebruiker een willekeurig, pseudoniem ID toegekend door middel van een cookie, waaraan de bovengenoemde informatie wordt toegewezen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen .

Meer informatie over privacybescherming bij het gebruik van Google Remarketing vindt u op https://policies.google.com/technologies/ads.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument DoubleClick, een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google is in dit verband verwerker van heroal.

DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneresultaten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt DoubleClick cookie-ID's om zgn. Conversions bij te houden met betrekking tot advertentieverzoeken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Vanwege de marketingtools die worden gebruikt, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van gegevens die zijn verzameld door Google door het gebruik van deze tool. Door DoubleClick te integreren, ontvangt Google de informatie dat u toegang heeft gehad tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren verhinderen: a) door uw browser-software dienovereenkomstig in te stellen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies uit te schakelen voor het tracken van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies uit het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About ads" via de link http://www.aboutads.info/choicesuit te schakelen - deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u onder https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, en over de privacybescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. .

Facebook Custom Audiences

De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; hierna: "Facebook").Facebook handelt als verwerker van heroal volgens art. 28 AVG, voor zover in het kader van het gebruik van de Facebook Business Tools gegevens voor de presentatie van op interesse gebaseerde advertenties en het bereik verwerkt worden. Facebook handelt met heroal als gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking voor zover gegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van Facebook Business Tools voor het richten van advertenties (targeting) en het verbeteren van de levering van advertenties.

De dienst stelt ons in staat om op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") aan u te tonen wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt of andere websites die ook gebruik maken van de methode. Daartoe worden de volgende persoonsgegevens verzameld: pagina's die u heeft bekeken, bezochte themapagina's, gebruik van een Facebook-advertentie, gebruik van zoektermen, IP-adres.

Als u bent geregistreerd voor een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres en andere identificerende functies te weten komt en opslaat.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u als ingelogde gebruiker de cookie onder de volgende link deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u onder https://www.facebook.com/about/privacy.

Adform A/S

Voor overschakeling naar op interesses gebaseerde reclame worden cookies van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken (hierna: "Adform") geplaatst. Adform handelt als verwerker van heroal conform art. 28 AVG.

Met behulp van Adform worden in pseudonieme gebruikersprofielen informatie over het besturingssysteem, de browserversie, IP-adressen, geografische positie en het aantal klikken of views opgeslagen. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Registratie van het aantal bezoekers van onze website
 • Vastleggen van de volgorde, waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Beoordeling welke onderdelen van onze website moeten worden aangepast
 • Optimalisatie van de website

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Adform voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen. Als alternatief kunt u onder de volgende link een opt-out-cookie laten plaatsen die voorkomt dat er nog meer gegevens worden verzameld: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Microsoft Advertising

Wij gebruiken Remarketing en Conversion Tracking van Microsoft Advertising op onze website (voorheen Bing Ads). Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA (hierna: "Microsoft"). Microsoft handelt in dit verband als eigen verantwoordelijke voor uw gegevens.

Deze oplossing stelt ons in staat advertenties weer te geven en de actie van de gebruiker voor die advertenties te volgen. Daartoe wordt door Microsoft een cookie geplaatst wanneer u klikt op een advertentie die via Microsoft Advertising is geplaatst en waarbij de adverteerder heeft gekozen voor Conversion Tracking. De cookie verzamelt de volgende gegevens en stuurt ze door naar Microsoft: gebruikers-ID, advertentiegegevens, d.w.z. gegevens over de toegang tot geplaatste advertenties en hun gebruik.

Microsoft gebruikt de verzamelde informatie om ons statistieken met betrekking tot de websitebezoekers ter beschikking te stellen. Dit houdt onder andere in: informatie over het aantal bezoeken aan onze Bing-reclame, alsmede het bezoek dat daarop aansluitend aan onze website werd gebracht. Door middel van het zogenaamde cross device tracking (het meten van gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen) is Microsoft bovendien in staat om gebruikersgedrag op verschillende eindapparaten te volgen. Op deze wijze is Microsoft in staat om op verschillende apparaten gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Microsoft voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u de registratie van de gegevens door betreffende instellingen in uw internetbrowser voorkomen. Mocht u over een Microsoft-account beschikken, dan kunt u bovendien ook via https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out de instellingen voor gepersonaliseerde reclame aanpassen.

Meer informatie over Microsoft Advertising, het verzamelen en het gebruik van gegevens en achtergrondinformatie over de bescherming van uw privésfeer vindt u op: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2.

LinkedIn Insights en Conversion Tracking

Wij gebruiken voor deze website de LinkedIn Insight Tag, een dienst van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna: "LinkedIn"). handelt als verwerker van heroal conform art. 28 AVG.

De LinkedIn Insight Tag plaatst een cookie in uw webbrowser, die de volgende gegevens verzamelt: IP-adres, tijdstempel, pagina-activiteit, demografische gegevens van LinkedIn, als de gebruiker een actief LinkedIn-lid is.

Met behulp van deze technologie kunnen wij rapporten genereren over de resultaten van onze advertenties en informatie over website-interactie. Daartoe is op deze website de LinkedIn Insight-tag geïntegreerd, waardoor een verbinding met de LinkedIn-server tot stand wordt gebracht als u deze website bezoekt en tegelijkertijd op uw LinkedIn-account bent ingelogd. Wij verwerken uw gegevens om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over websitebezoekers die ons mogelijk hebben bereikt via onze campagnes op LinkedIn.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door LinkedIn voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u de LinkedIn opt-out gebruiken.

Meer informatie over de privacybescherming bij LinkedIn vindt u hier.

5. Geïntegreerde diensten van derden

Google Maps

Deze internetsite maakt gebruik van het product Google Maps. Google Maps is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: "Google").

Google Maps is hierbij geïntegreerd met de twee-kliksoplossing. Wanneer u overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a AVG toestemming geeft om Google Maps te activeren door op een subpagina waarin Google Maps is ingebed op de plug-in te klikken, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze internetpagina heeft opgeroepen. Daarnaast worden gegevens verzameld die uw browser verzendt naar Google. Dit zijn bijvoorbeeld het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het besturingssysteem en de gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u kunt inloggen, of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u uw Google-profiel niet wilt koppelen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en/of aanpassing van haar website.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube

We hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op www.youtube.com en direct kunnen worden afgespeeld vanaf onze website. YouTube is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (hierna: "Google").

De video’s zijn geïntegreerd in de "uitgebreide privacymodus", d.w.z. dat u geen gegevens over uzelf als gebruiker aan Google overdraagt als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u een video afspeelt, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden ook gegevens verzameld, die uw browser naar YouTube stuurt. Dit zijn bijvoorbeeld het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het besturingssysteem en de gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u kunt inloggen of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder a AVG, die u geeft wanneer u op de video klikt.

Onafhankelijk van de weergave van de video plaatst YouTube bij het oproepen van de pagina waarin de YouTube-video is ingebed cookies, die gegevens over u (met name IP-adres en bezochte pagina's) doorsturen naar het Google-netwerk Double-Click. Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder a AVG, die u geeft in de cookie-instellingen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6. heroal Communicator

Als gebruiker van de heroal Communicator heeft u de mogelijkheid om documentatie over producten van heroal, zoals catalogi en bouwtekeningen, en verschillende softwaretools en software voor het beheren en weergeven van informatie te bekijken en/of te downloaden en/of op andere wijze te gebruiken. Tevens kunt u via de heroal Communicator elektronisch met ons communiceren.

Wij verzamelen bij aanmelding voor de heroal Communicator uw inventarisgegevens (verplichte velden: aanhef, voornaam, achternaam, adres, firma, e-mailadres, telefoonnummer, taal; vrijwillige informatie: klantnummer, positie binnen het bedrijf, faxnummer, website, de voor u interessante producten) en uw verzoek. Deze inventarisgegevens slaan wij op in ons Customer-Relationship-Management-systeem en voegen ze zo nodig samen met contactgegevens die daar reeds zijn opgeslagen. Een evaluatie van uw gebruiksgegevens ter verbetering van de heroal Communicator gebeurt geanonimiseerd.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b, f AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang ligt in de klantenservice, terbeschikkingstelling van de genoemde inhoud, contractsvoorbereiding en in het kunnen beantwoorden van berichten die aan ons zijn gericht.

7. Contact

Op onze website vindt u contactformulieren die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact (bijv. zoeken naar gespecialiseerde partners). Als alternatief is contact mogelijk via de opgegeven e-mailadressen. Als u via één van deze kanalen contact met ons opneemt, verzamelen wij de ingevoerde en verstrekte persoonsgegevens.

De verwerkte persoonsgegevens zijn in het geval van het gebruik van het contactformulier afkomstig van de ingevoerde stamgegevens (verplichte velden: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres; vrijwillige velden: telefoonnummer, de voor u interessante producten). Als u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij uw e-mailadres en alle persoonsgegevens verwerken die voortvloeien uit de tekst van de e-mail.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang ligt in de klantenservice en in het kunnen beantwoorden van berichten die aan ons zijn gericht.

8. Nieuwsbrief

heroal verstuurt nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief") op basis van de toestemming van de ontvangers of wettelijke toestemming. In onze nieuwsbrief informeren wij u over actuele onderwerpen en nieuws rond om heroal en het heroal assortiment.

Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief gebruiken we de zgn. double-opt-in-procedure. Na aanmelding wordt een e-mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd met het verzoek de ontvangst van de nieuwsbrief te bevestigen. Als u uw aanmelding niet binnen 60 dagen bevestigt, worden uw gegevens weer gewist. Daarnaast slaan we telkens de door u gebruikte IP-adressen en tijden van aanmelding en bevestiging op. De double-opt-in-procedure dient om uw aanmelding te kunnen bewijzen en, indien nodig, om een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen nagaan.

Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het toezenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te zenden. (Wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG)

Voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief wordt informatie over het openings- en klikgedrag geregistreerd. Een afzonderlijke herroeping van de resultaatmeting is niet mogelijk.

U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de in elke e-mail-nieuwsbrief vermelde link, via een e-mail aan info@heroal.de of door een bericht naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we het e-mailmarketingplatform Mailchimp:

E-mailmarketingplatform; dienstverlener: „Mailchimp“ – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; Website: https://mailchimp.com; Datenschutzerklärung: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

9. Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van Google Web Fonts voor de uniforme weergave van de inhoud. Door het oproepen van de internetsite worden lettertypes (fonts) van extern servers van Google in de USA opgeroepen. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google informatie over het feit, dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid. 1 onder a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door google voorkomen, door uw toestemming te weigeren. U kunt uw toestemming ook te allen tijde op een later tijdstip in de cookie-instellingen intrekken. Informatie over Google Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1

10. Productadvies

In het kader van onze website worden product guides gebruikt voor online productadvies om u, als gebruiker van onze website, in staat te stellen zo gemakkelijk mogelijk producten te selecteren en om een betere klantenservice te bieden. Aanbieder van de product guides is excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam. De product guides verzamelen de gebruiksactiviteiten van de gebruiker, zoals geselecteerde antwoordopties en navigatieactiviteiten, evenals interactie met en eventuele aankopen (indien eCommerce-tracking is geactiveerd) van de productaanbevelingen in de product guide. Deze gebruiksgegevens worden permanent opgeslagen in een webanalysesysteem dat door excentos wordt geëxploiteerd. In het webanalysesysteem worden geen IP-adressen opgeslagen, maar alleen geanonimiseerd. Bovendien verzamelen de product guides of de voor dit doel vereiste serverdiensten het IP-adres en de gebruiksactiviteiten van de gebruiker in het kader van een gerechtvaardigde belangenafweging om cyberaanvallen af te wenden. Dit is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel om onze diensten te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden slechts tijdelijk (7 dagen) bewaard, om potentiële aanvalspatronen te kunnen identificeren; gedurende deze periode is onder omstandigheden een indirecte op een tijdstempel gebaseerde toewijzing aan de gebruiksactiviteiten mogelijk. Vervolgens worden de IP-adressen incl. alle loggegevens compleet verwijderd. Verder worden de gebruiksactiviteiten van een gebruiker tijdens de sessie met de product guide opgevraagd om de product guide, inclusief zijn interactie en aanbevelingsberekeningen, überhaupt te kunnen gebruiken. Deze gegevens blijven alleen in het geheugen, maar worden niet blijvend bewaard.

Met het gebruik van product guides alsmede advies-, zoek- en chatbot-systemen die op deze website zijn ingezet, verklaart u zich akkoord met deze bepalingen. U kunt bij gebruik van de in deze website geïntegreerde product guides de registratie van uw gegevens door het door excentos gebruikte webanalysesysteem voorkomen en de status ervan inzien of wijzigen door hier te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website geregistreerd worden.

Informatie over uw recht op het maken van bezwaar volgens art. 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die zijn verricht op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

In individuele gevallen verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling voor zover dit met dergelijke directe reclame verband houdt.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan zonder formaliteiten worden ingediend en moet, indien mogelijk, worden gericht aan de instanties die worden genoemd in de privacyverklaring in de eerste paragraaf - Algemeen deel onder de punten 1 en 2.