Gebruiks- en licentievoorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik van de online oproepbare inhoud, databanken en beschikbaar gestelde informatie van de heroal website heroal.de van heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl, Duitsland (hierna te noemen “heroal”).

heroal biedt de op de heroal website (hierna te noemen “website”) online oproepbare informatie, zoals grafieken, afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, teksten, aanbestedingsteksten en downloads (hierna te noemen “inhoud”), online aan met als doel informatie via het internet beschikbaar te stellen. Het gebruik van dit online aanbod veronderstelt de instemming met de onderstaande gebruiks- en licentievoorwaarden.

Auteurs- en gebruiksrechten
heroal is en blijft exclusief houder van alle rechten (in het bijzonder alle auteursrechtelijk beschermde posities en soortgelijke beschermde rechten, inclusief het recht van de producent van de databank, en alle overige rechten, inclusief de rechtsposities van de aanvullende mededingingsrechtelijke bescherming) met betrekking tot de op de heroal website oproepbare inhoud (waaronder nieuws en mededelingen van heroal) en databanken.

Verveelvoudiging van de op de website ter beschikking gestelde inhoud in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van heroal.

Gebruik van de website
heroal maakt het gebruik van de heroal website binnen de eigen technische mogelijkheden mogelijk. Daarbij doet heroal er alles aan om ervoor te zorgen dat de website zonder onderbrekingen beschikbaar is. Tijdelijke beperkingen of onderbrekingen (bijvoorbeeld door technische storingen) zijn echter altijd mogelijk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het correcte gebruik van de website. heroal is hieromtrent geen advies schuldig. Het is gebruikers verboden handelingen te verrichten die een probleemloze werking van de heroal website negatief kunnen beïnvloeden, met name handelingen die de systemen overmatig kunnen belasten.

Toestemming voor gebruik
heroal verleent de gebruiker het niet-overdraagbare, niet-exclusieve en tot de duur van het rechtmatig gebruik van de heroal website beperkte recht om de op de heroal website voor de gebruiker oproepbare inhoud in het kader van het werk van de gebruiker te gebruiken voor informatiedoeleinden en het vergemakkelijken van het werken met en plannen van producten van heroal. Dit recht omvat het opslaan van inhoud, voor zover dit gerelateerd is aan de normale oproepprocedure en/of het normale gebruik van de heroal website. Het downloaden en afdrukken van inhoud is de gebruiker alleen toegestaan indien heroal een functie (bijv. een downloadknop of link) voor het downloaden of afdrukken ter beschikking stelt.

Behalve voor eigen gebruik is het niet toegestaan de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of te verspreiden en deze zelf op het internet te publiceren. Het is de gebruiker eveneens niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de inhoud van de databanken. Elke wijziging, bewerking, deling/scheiding of andere modificatie van de databanken en/of de inhoud (inclusief de modificatie door add-on-programma’s, de vertaling, de terugontwikkeling, het decompileren, het de-assembleren of de verbinding met andere software en/of andere gegevens of databanken), alsmede de verwijdering van logo’s en/of bedrijfsnamen en/of auteursvermeldingen is verboden; § 69e UrhG (Urhebergesetz, Duitse Wet op de Auteursrechten) blijft onverlet. De gebruiker mag de inhoud en/of databanken niet verkopen, verhuren, sublicentiëren of op andere wijze tegen een vergoeding aan derden ter beschikking stellen of anderszins commercieel exploiteren. Schending van deze bepalingen geeft heroal het recht tot onverwijlde opzegging van de overeenkomst en verplicht de gebruiker o.a. tot schadevergoeding (§ 97 UrhG); een dergelijke schending kan bovendien ook strafbaar zijn (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).

Door de gebruiker verstrekte inhoud
Indien de gebruiker via de heroal website inhoud of overige gegevens aan heroal ter beschikking stelt, verleent hij/zij heroal het recht deze inhoud en gegevens zonder vergoeding te gebruiken voor het doel waarmee deze inhoud en gegevens ter beschikking werden gesteld. Dit recht omvat in ieder geval het gebruik in het kader van het verzenden van een bericht incl. bijlagen en de ontvangst daarvan evenals het recht de gegevens aan derden te verstrekken, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of op last van een rechtelijk bevel of overheidsbeschikking noodzakelijk is. De gebruiker verklaart tegenover heroal akkoord te gaan met de met de verstrekking gepaard gaande toekenning van rechten.

Aansprakelijkheid
Vanwege de omvang van de online oproepbare inhoud en databanken kunnen ondanks de meest zorgvuldige bewerking en controle incidenteel foutieve gegevens voorkomen. heroal is niet aansprakelijk voor fouten met betrekking tot de heroal website of de inhoud daarvan (waaronder databanken) en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade en voor de juistheid van de ter beschikking gestelde inhoud en informatie.

Dit geldt met name ook voor beperkingen in de bereikbaarheid en werking van de heroal website. De eindgebruiker dient derhalve gepaste maatregelen te treffen voor het geval de website in zijn geheel of gedeeltelijk niet naar behoren werkt.

heroal neemt door deze overeenkomst geen verplichting tot garantie of tot schadevergoeding op zich. heroal en de eindgebruiker zijn het er in het bijzonder over eens dat gebruik van de website en de inhoud geen vervanger zijn van deskundig advies.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Deze overeenkomst valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van internationale privaatrechtelijke regelingen. Geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gütersloh.