Algemene voorwaarden

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Germany)

Tel.: +49 5246 507-0
Fax: +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

Artikel 1 Geldigheid van de voorwaarden
1.1 Onze leveringen, prestaties, aanbiedingen en offertes vinden uitsluitend plaats op grond van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden eveneens voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet hernieuwd uitdrukkelijk overeengekomen worden. Uiterlijk bij ontvangst van de goederen of prestaties gelden deze voorwaarden als geaccepteerd.

1.2 De tegenbevestiging door de klant met verwijzing naar zijn eigen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden wordt hiermee nietig verklaard.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan geldig, indien zij schriftelijk door ons bevestigd zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
2.1 Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Prestaties en berekeningen geschieden tegen de op de dag van verzenden of afhalen van de goederen bekend gemaakte prijzen. Wezenlijke veranderingen in de kosten – bijvoorbeeld door verhoging van grondstofprijzen of salarissen – tijdens een lopende opdracht geven ons het recht een aanpassing in de prijs te vragen of – indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt – van de overeenkomst af te zien. Leveringen met onze eigen vrachtwagens zijn vanaf een opdrachtwaarde van € 3.000,00 vrij van vrachtkosten. Bij andersoortige verzendwijzen en bij een opdrachtwaarde kleiner dan € 3.000,00 komen de verzendkosten ten laste van de besteller.

2.2 Indien een bestelling van de klant als bindend aanbod (art. 145 Duits burgerlijk wetboek) gekwalificeerd kan worden, dan kunnen wij dit binnen 2 weken accepteren. Deze acceptatie kan schriftelijk of door levering van de goederen geschieden.

2.3 In zoverre de opdrachtbevestiging niet anders aangeeft, gaat het risico bij levering van de goederen dan wel verzending van de goederen “af fabriek” over op de klant, d.w.z. zodra de zending aan de vervoerder overgedragen is of als de goederen ons magazijn of bedrijfsterrein verlaten hebben voor verzending. Indien verzending door oorzaken buiten onze schuld niet mogelijk is, gaat het risico bij melding van de verzendgereedheid over op de besteller. Wij sluiten geen transportverzekering af.

2.4 Wegwerpverpakkingen worden, tenzij anders overeengekomen, niet in rekening gebracht en worden ook niet door ons teruggenomen. Wij zijn niet verplicht deze terug te nemen. Speciale verpakkingen, zoals stalen pallets en kisten, worden tegen kostprijs in rekening gebracht. De klant dient stalen pallets op zijn kosten vrachtvrij terug te zenden. Bij vrachtvrije retourzending in gebruiksklare toestand stellen wij een creditnota op voor het volledige bedrag.

Artikel 3 Prijzen / betalingsvoorwaarden
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro exclusief de op dat moment geldende btw.

3.2 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum netto te geschieden. Kortingen voor contante betaling kunnen uitsluitend bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum toegekend worden (maximaal 2% korting). Korting wordt uitsluitend toegekend indien aan alle opeisbare betalingsverplichtingen, ook uit lopende leveringen, is voldaan en het factuurbedrag stipt op de bovengenoemde vervaldatum contant in ons bezit is dan wel op onze rekening bijgeschreven is.

3.3 Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn behouden wij ons het recht voor de wettelijke rente te berekenen, zonder dat hier een aparte ingebrekestelling voor nodig is. Opeisen van verdere schade wordt hierdoor niet uitgesloten.

3.4 De betaling wordt beschouwd als geschied, als wij zonder voorbehoud over het bedrag kunnen beschikken. Cheques worden slechts aangenomen om te voldoen aan betalingsverplichtingen. De betaling geldt pas als geschied, als de cheque is ingewisseld en het bedrag zonder voorbehoud tot onze beschikking staat.

Wij behouden ons voor promessen van derden of eigen promessen te aanvaarden. De kosten en discontokosten komen ten laste van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de tijdige inwisseling door ons voor geprolongeerde wissels.

3.5 De klant kan slechts aanspraak doen op compensatie, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onomstreden zijn en door ons erkend zijn. Bovendien is hij slechts tot uitoefening van zijn retentierecht bevoegd indien zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

Artikel 4 Leveringen
4.1 Afspraken over leverdata en levertermijnen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en worden apart overeengekomen. De aangegeven termijn start als alle technische vragen afgehandeld zijn. Bij niet aanhouden van een bindende, schriftelijk bevestigde termijn is de klant verplicht ons schriftelijk een nieuwe termijn te stellen. Als ook de nieuwe termijn niet gehaald wordt, heeft de klant het recht af te zien van de overeenkomst.

4.2 Als wij ons niet aan bindende levertermijnen kunnen houden door oorzaken buiten onze schuld (onuitvoerbaarheid van de prestatie), informeren wij onze klant hier onmiddellijk over en delen wij hem de nieuwe verwachte leverdatum mee. Als de prestatie ook binnen de nieuwe termijn niet uitvoerbaar is, hebben wij het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van de overeenkomst; een reeds vervulde tegenprestatie van de klant zullen wij onmiddellijk vergoeden. Onuitvoerbaarheid zoals hierboven genoemd geldt met name indien wij niet tijdig leveringen ontvangen van onze toeleverancier, waarmee wij een congruente dekkingsaankoop hebben afgesloten. Ons wettelijke recht van de overeenkomst terug te treden of de overeenkomst op te zeggen alsmede de wettelijke voorschriften omtrent het uitvoeren van de overeenkomst bij uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of extra termijn) blijven onverlet. Ook het recht van onze klant om van de overeenkomst terug te treden of de overeenkomst op te zeggen conform deze algemene voorwaarden blijft onverlet.

4.3 De klant heeft recht op vergoeding wegens vertraging in die gevallen waarin de vertraging ons toegerekend kan worden. De klant dient ons hiertoe te manen. In geval van nalatigheid door ons of door onze opdrachtnemers is onze aansprakelijkheid beperkt tot de onder de overeenkomst voorzienbare schade.

Onverlet hierdoor blijft onze verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit schending van leven, lichaam of gezondheid evenals voor schade als gevolg van opzet en grove nalatigheid. Verder blijft onze aansprakelijkheid overeenkomstig de productaansprakelijkheidswetgeving onverlet.

4.4 Als de klant te laat accepteert of een andere medewerkingsplicht verzaakt, dan hebben wij het recht om, onverminderd andere aanspraken, ter compensatie van onze kosten een vast bedrag ter hoogte van 3%, max. 10% van de vergoeding te verlangen. Het is echter aan de klant te bewijzen dat een bepaalde schade niet ontstaan is of dat onze schade wezenlijk lager is dan het vaste bedrag conform zin 1.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor, tot alle vorderingen op de klant uit de zakelijke relatie, inclusief in de toekomst ontstane vorderingen – ook uit gelijktijdig of later afgesloten overeenkomsten – voldaan zijn. Dit geldt ook wanneer enkele of alle vorderingen in een lopende rekening opgenomen zijn en het saldo vereffend of erkend is.

5.2 De onder eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen voordat volledige betaling van de gewaarborgde vordering plaatsheeft noch aan derden verpand noch tot zekerheid overdragen worden. De klant dient ons onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer en indien derden toegang hebben tot de ons toebehorende goederen.

5.3 De klant heeft het recht de goederen in het normale zakenverkeer door te verkopen op voorwaarde dat de vorderingen uit de doorverkoop op navolgende wijze op ons overgaan: De klant staat aan ons op dat moment alle vorderingen met alle nevenrechten af die hem uit de doorverkoop aan de afnemer of aan derden toekomen en wel onafhankelijk daarvan of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking doorverkocht worden.

De klant is ook na de overdracht gemachtigd deze vordering in te vorderen. Onze bevoegdheid de vorderingen zelf in te vorderen, blijft hierdoor onverlet. Wij verplichten ons echter de vorderingen niet in te vorderen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt. Op verzoek dient de klant ons volledig opgaaf te doen van wat voor het vaststellen van de derde en de claim van de overgedragen vorderingen vereist is. Als de goederen samen met andere goederen die eigendom van de klant zijn, worden doorverkocht, dan geldt onze vordering op de afnemer tot de hoogte van de tussen ons en onze klant overeengekomen leverprijs als overgedragen.

5.4 Be- en verwerking van voorbehouden goederen gebeurt voor ons als producent in de zin van artikel 950 van het Duits burgerlijk wetboek, echter zonder verplichting aan onze zijde. De verwerkte goederen gelden als voorbehouden goederen in de zin van deze voorwaarden. Als de voorbehouden goederen met andere ons niet toebehorende voorwerpen verwerkt of onscheidbaar vermengd worden, dan verkrijgen wij de eigendom over de nieuwe goederen in verhouding tot de factuurwaarde van de voorbehouden goederen ten opzichte van de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen op het moment van de verwerking of vermenging. De zo ontstane mede-eigendomsrechten gelden als voorbehouden goederen in de zin van deze voorwaarden. Als onze goederen met andere roerende goederen tot een één geheel vormende zaak verbonden en onscheidbaar vermengd worden en als die andere zaak als hoofdzaak te betrachten is, dan geldt als zijnde overeengekomen dat de klant aan ons naar verhouding mede-eigendom overdraagt, voor zoverre de hoofdzaak hem toebehoort. Voor de door de verwerking en verbinding dan wel vermenging ontstane zaak geldt verder hetzelfde als voor de voorbehouden goederen.

5.5 Bij gedrag van de klant dat strijdig is met de overeenkomst, in het bijzonder in geval van betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd na het vaststellen van een passende betaaltermijn van de overeenkomst af te zien. Wij hebben dan het recht reeds geleverde goederen terug te nemen en de klant is verplicht deze aan ons over te dragen. Bij beslagleggingen of andere ingrepen door derden dient de klant ons hierover onmiddellijk door toezending van het proces-verbaal van beslaglegging en een formele verstrekking van de identiteit van de verpande voorwerpen schriftelijk te informeren.

5.6 Ongeachte de betalingsverplichting van de klant hebben wij het recht de teruggenomen goederen zo goed mogelijk te verkopen en de opbrengst te crediteren of onder aftrek van een waardevermindering van 25% te crediteren. Als basis geldt de oorspronkelijke factuurprijs. De regelmatige waardevermindering blijkt uit de verslechterde toestand van het materiaal, de kosten van het afhalen en de verslechtering van de goederen door het retourtransport. Het is echter aan de klant te bewijzen dat een bepaalde schade niet ontstaan is of dat onze schade wezenlijk lager is dan het vaste bedrag conform zin 1.

5.7 Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt, dan geven wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze vrij.

Artikel 6 Vrijwaring
6.1 De klant is verplicht de geleverde goederen direct na ontvangst uit te pakken en te controleren (art. 377 Duits wetboek van koophandel). Reclamaties van welke aard dan ook dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na vaststelling, echter maximaal 10 dagen na vaststelling, aan ons gemeld te worden. Na afloop van de termijn gelden de goederen als foutloos geleverd en geaccepteerd.

6.2 Gebreken worden verholpen door herstel of vervangende levering. Bij niet nakomen van herstel of vervangende levering of indien hieraan buitensporig hoge kosten verbonden zijn, behoudt de klant het recht op korting en tot terugtreding van de overeenkomst. Bij een slechts onbeduidend gebrek dan wel bij een slechts onbeduidende plichtsverzaking aan onze zijde is terugtreden uitgesloten.

6.3 Wij bieden voor onze goederen garantie conform de toepasselijke wettelijke garantietermijn, voor zover de klant de goederen op de gebruikelijke en bedoelde wijze toepast. Hierbij wijzen wij erop dat de door ons gemaakte technische gegevens voor prestaties en gebruik slechts een benadering van karakter en type van de goederen betreffen. Onder DIN toegestane toleranties zijn geen reden voor reclamatie en geen gebrek. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken door natuurlijke slijtage, beschadiging door onoordeelkundig gebruik, gebrekkige opslag of als het gebrek berust op niet door ons bij het afsluiten van de overeenkomst schriftelijk aangegeven bijzonder gebruik van de goederen. De termijn begint bij de overdracht van de goederen aan de klant.

Artikel 7 Schadevergoeding / aansprakelijkheid
7.1 Voor zover hiernavolgend niet anders wordt aangegeven, zijn aanspraken op schadevergoeding door de klant – op welke rechtsgrond dan ook – uitgesloten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het te leveren voorwerp zelf ontstaan is; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of andere vermogensschade bij de klant.

7.2 In geval van nalatigheid door ons of door onze opdrachtnemers is onze aansprakelijkheid beperkt tot de onder de overeenkomst voorzienbare schade. Voor schade voortvloeiend uit schending van leven, lichaam of gezondheid van de klant evenals als gevolg van opzet en grove nalatigheid zijn wij aansprakelijk zoals in de wet omschreven. Dit geldt ook als de klant als gevolg van het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap van de goederen of een opzettelijk verzwijgen schadevergoeding verlangt in de plaats van de prestatie. Verder blijft onze aansprakelijkheid overeenkomstig de productaansprakelijkheidswetgeving onverlet.

7.3 Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en opdrachtnemers.

Artikel 8 Onzekerheidsexceptie
Indien na het sluiten van de overeenkomst bekend wordt dat het gebrekkige prestatievermogen van de klant ertoe leidt dat onze betalingsaanspraak gevaar loopt, kunnen wij onze prestatie opschorten. Dit recht van ons om prestatie te weigeren vervalt als de klant betaalt of zekerheden stelt. Wij behoudens ons het recht voor een passende termijn te stellen waarin de klant gelijktijdig met de levering betaalt of een passende zekerheid stelt. Als na afloop van de termijn geen betaling is ontvangen, behouden wij ons het recht voor van de overeenkomst af te zien.

Artikel 9 Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank / gedeeltelijke nietigheid
9.1 Op deze algemene voorwaarden en de totale rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

9.2 Bestanddeel van onze leveringen zijn ook onze algemene gebruiksvoorwaarden.

9.3 Voor zover de klant een zakelijke klant in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, rechtspersoon van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, zijn afhankelijk van het geldelijk belang uitsluitend het Amtsgericht Gütersloh en het Landgericht Bielefeld bevoegd voor alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

9.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig zou zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Indien de ongeldigheid berust op een prestatie- of tijdsbepaling, dan zal hiervoor in de plaats de wettelijke regeling gelden.