Algemene voorwaarden

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Duitsland)

Tel.: +49 5246 507-0
Fax: +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Onze leveringen, diensten en offertes zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden. Deze gelden dus ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook al worden ze niet opnieuw uitdrukkelijk overeengekomen. Deze voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard uiterlijk bij de inontvangstneming van de goederen of dienst.

1.2 De tegenbevestiging van de klant onder verwijzing naar zijn handels- of inkoopvoorwaarden wordt hierbij tegengesproken.

1.3 Afwijkingen van deze van algemene voorwaarden zijn alleen van kracht als wij deze in tekstvorm bevestigen.

2. Afsluiten van offerte en overeenkomst
2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. De diensten en berekeningen worden uitgevoerd op basis van de prijzen die op de dag van verzending of afhaling van de goederen zijn bekendgemaakt. Belangrijke wijzigingen in de kosten – bijv. door stijgingen van de grondstofprijzen of lonen – tijdens de lopende bestelling geven ons het recht om een prijsaanpassing te eisen of om ons terug te trekken uit de overeenkomst bij het niet bereiken van een akkoord.

2.2 Als een bestelling van de klant als een bindende offerte (§ 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)) moet worden gekwalificeerd, kunnen wij deze binnen 2 weken aanvaarden. De aanvaarding kan in tekstvorm gebeuren of door levering van de goederen.

2.3 Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, gaat het risico op de klant over bij levering van de goederen of verzending van de goederen ‘af fabriek’, d.w.z. zodra de zending is overhandigd aan de persoon die het transport uitvoert, of ons magazijn of onze operationele vestiging voor verzending heeft verlaten. Indien de verzending buiten onze schuld onmogelijk wordt, gaat het risico over op de besteller na kennisgeving van de verzendgereedheid.

2.4 Speciale verpakkingen, zoals bijv. stalen pallets, worden uitsluitend voor transport gebruikt en moeten bij een volgende levering binnen 4 weken in bruikbare staat worden teruggegeven. Anders worden ze tegen kostprijs in rekening gebracht. Het palletsaldo wordt bij elke leverbon meegedeeld. Verschillen moeten onmiddellijk worden gemeld.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen uitgedrukt in euro exclusief de toepasselijke btw.

3.2 Tenzij in tekstvorm anders overeengekomen, dient betaling strikt netto te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Kortingen kunnen alleen worden geaccepteerd bij betalingen binnen 10 dagen na facturering (maximaal 2% korting). Korting voor contante betaling wordt alleen verleend indien aan alle opeisbare betalingsverplichtingen, ook die welke voortvloeien uit eerdere leveringen, is voldaan en het factuurbedrag op de genoemde vervaldata op onze rekening is bijgeschreven.

3.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn zijn wij gerechtigd de wettelijke vertragingsrente volgens § 288 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) te vorderen zonder dat daarvoor een aparte ingebrekestelling nodig is. De rechtsvordering van verdere schade wordt hierdoor niet uitgesloten.

3.4 De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Bovendien is hij slechts gerechtigd een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

4. Leveringen
4.1 Bindende afspraken of termijnen moeten in tekstvorm worden vastgelegd en worden individueel overeengekomen. Het begin van de vastgestelde termijn veronderstelt dat alle technische vragen zijn opgehelderd. Bij niet-naleving van een in tekstvorm bevestigde bindende termijn is de klant verplicht ons in tekstvorm een redelijke respijttermijn toe te staan. Als de prestatie ook niet binnen de respijttermijn wordt geleverd, heeft de klant het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken.

4.2 Indien wij om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst), niet in staat zijn om bindende leveringstermijnen in acht te nemen, zullen wij de klant op de hoogte stellen van de verwachte nieuwe leveringstermijn. Als de dienst ook niet binnen de nieuwe leveringstermijn beschikbaar is, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; wij zullen de reeds door de klant geleverde tegenprestatie onverwijld restitueren. Een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin is met name de niet-tijdige eigen bevoorrading door onze leverancier, als wij een congruente dekkingsaankoop hebben afgesloten. Onze wettelijke terugtrekkings- en opzeggingsrechten en de wettelijke voorschriften inzake de overdracht van de overeenkomst in geval van een uitsluiting van de verplichting tot uitvoering (bijv. onmogelijkheid of onredelijkheid van uitvoering en/of latere uitvoering) blijven onaangetast. Ook het recht van de klant op terugtrekking en opzegging onder deze algemene voorwaarden blijft onaangetast.

4.3 De klant heeft recht op een vertragingsvergoeding, voor zover wij verantwoordelijk zijn voor de vertraging. In elk geval is een herinnering door de klant noodzakelijk. In geval van een plichtsverzuim door slechts lichte nalatigheid van ons of onze plaatsvervangers is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dodelijk of lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of als gevolg van opzet of grove nalatigheid. Bovendien blijft onze aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid onaangetast.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen op de klant die voortvloeien uit de zakelijke relatie, met inbegrip van toekomstige vorderingen – ook uit gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten – zijn voldaan. Dit geldt ook indien individuele of alle vorderingen zijn opgenomen in een rekening-courant en er gesaldeerd is of het saldo erkend is.

5.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen niet vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vordering aan derden worden verpand of tot zekerheid worden overgedragen. De klant dient ons onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte te stellen, indien en voor hoever de goederen die aan ons toebehoren, door derden in beslag worden genomen.

5.3 De klant heeft het recht de goederen binnen de normale gang van zaken door te verkopen, op voorwaarde dat de vorderingen uit de doorverkoop als volgt aan ons worden overgedragen: De klant draagt ons hierbij alle vorderingen met alle bijkomende rechten over die hem uit de doorverkoop ten opzichte van de afnemer of derden toekomen, ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking worden doorverkocht.

De klant is bevoegd om deze vordering ook na de overdracht te innen. Onze bevoegdheid om de vorderingen zelf te innen, wordt hier niet door aangetast. Wij verbinden ons er echter toe de vorderingen niet te innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt. Op verzoek zal de klant ons alle informatie verstrekken die nodig is om de derde te identificeren en de gecedeerde vorderingen te doen gelden. Indien de goederen samen met andere goederen van de klant worden doorverkocht, wordt onze vordering op de afnemer geacht te zijn gecedeerd ten belope van de tussen ons en onze klant overeengekomen leveringsprijs.

5.4 De bewerking en verwerking van de voorbehouden goederen wordt voor ons als fabrikant in de zin van § 950 het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) uitgevoerd, maar zonder enige verplichting van onze kant. De verwerkte goederen worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van deze voorwaarden. Indien de voorbehouden goederen worden verwerkt of onafscheidelijk worden vermengd met andere voorwerpen die niet aan ons toebehoren, verwerven wij de eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen op het ogenblik van de verwerking of vermenging. De aldus gecreëerde mede-eigendomsrechten worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van deze voorwaarden. Indien onze goederen worden gecombineerd en onafscheidelijk vermengd met andere roerende voorwerpen om een uniform object te vormen en indien het andere object als het hoofdobject moet worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de klant proportioneel mede-eigendom aan ons overdraagt, voor zover het hoofdobject aan hem toebehoort. Hetzelfde geldt voor het door de verwerking en de combinatie en vermenging ontstane object als voor de voorbehouden goederen.

5.5 Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om ons, na het stellen van een redelijke betalingstermijn, uit de overeenkomst terug te trekken. Wij hebben dan het recht om reeds geleverde goederen terug te nemen en de klant is verplicht tot teruggave. In geval van beslagleggingen of andere interventies door derden, moet de klant ons onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte brengen door ons een verslag van de beslaglegging en een beëdigde verklaring van de identiteit van het in beslag genomen voorwerp te sturen.

5.6 Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt, zullen wij op verzoek van de klant zekerheden naar keuze vrijgeven.

6. Garantie
6.1 De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst uit te pakken en te controleren (§ 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB)). Klachten van welke aard dan ook moeten onmiddellijk worden gemeld. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na constatering aan ons te worden gemeld. Anders worden de goederen geacht in perfecte staat te zijn geleverd en te zijn goedgekeurd.

6.2 Wij verhelpen gebreken door reparatie of vervanging. Indien de nakoming achteraf mislukt of indien hiermee onevenredige kosten gepaard gaan, behoudt de klant zich het recht voor om de koopprijs te verlagen en zich uit de overeenkomst terug te trekken. Terugtrekking is uitgesloten in geval van een klein gebrek of een licht plichtsverzuim van onze kant.

6.3 Wij wijzen erop dat de door ons verstrekte technische informatie over het voorwerp van de prestatie en het gebruiksdoel slechts bij benadering betrekking heeft op het karakter en het soort goederen. Toleranties die volgens DIN zijn toegestaan, zijn geen reden voor een klacht en zijn geen gebreken. Een gebrek waarvoor wij verantwoordelijk zijn, bestaat niet bij natuurlijke slijtage, schade door ondeskundige behandeling, onjuiste opslag of als het gebrek te wijten is aan een speciaal gebruik van de goederen waarvoor wij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte zijn gesteld.

7. Schadevergoeding/aansprakelijkheid
7.1 Tenzij hieronder anders vermeld, zijn schadeclaims van de klant – ongeacht de rechtsgrond – uitgesloten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsobject zelf is ontstaan; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de klant.

7.2 In geval van een louter nalatig plichtsverzuim door ons of door onze plaatsvervangers is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Wij zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de klant, alsmede voor opzet en grove nalatigheid. Dit geldt ook als de klant schadevergoeding eist in plaats van een dienst wegens het ontbreken van een gegarandeerde kwaliteit van het artikel of opzettelijke verzwijging. Bovendien blijft onze aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid onaangetast.

7.3 Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van onze vertegenwoordigers.

8. Verweer bij onzekerheid
Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat onvoldoende draagkracht van de klant betekent dat onze vordering tot betaling in gevaar is, dan kunnen wij onze dienst terugtrekken. Dit recht tot weigering van de nakomingsverplichting is niet van toepassing indien de klant de betaling uitvoert of er zekerheid voor stelt. Wij hebben het recht om een redelijke termijn vast te stellen waarbinnen de klant stap voor stap tegenover de levering een betaling verricht of een passende zekerheid stelt. Na het aflopen van deze periode zonder resultaat hebben wij het recht om ons terug te trekken uit de overeenkomst.

9. Toepasselijk recht/ bevoegde rechtbank/gedeeltelijke nietigheid
9.1 Op deze algemene voorwaarden en de algehele rechtsverhouding tussen ons en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het CISG (Weens Koopverdrag).

9.2 Voor zover de klant een handelaar in de zin van het Duitse Handelswetboek, een rechtspersoon volgens publiek recht of een publiekrechtelijk lichaam is, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien de rechtbank van Gütersloh en de arrondissementsrechtbank van Bielefeld.

9.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hier niet door aangetast. Indien de ongeldigheid gebaseerd is op een prestatie- of tijdsbepaling, treedt de wettelijke regeling in de plaats.