Privacyverklaring

Onze omgang met uw gegevens en uw rechten – informatie volgens art. 12 e.v. van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij, heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG (hierna ook ‘heroal’), zijn verheugd over uw interesse voor van onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens (‘gegevensverwerking’) bij het gebruik van onze website en de heroal Communicator.

Met betrekking tot de gebruikte terminologie, bijv. ‘persoonsgegevens’ of de ‘verwerking’ ervan, verwijzen wij naar de definities in art. 4 AVG.

I. Algemeen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, D-33415 Verl; tel.: +49 5246 507-0; fax: +49 5246 507-222; e-mail: info@heroal.de

2. Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

De heer Dr. Christian Lenz
dhpg IT-Services GmbH
Bunsenstr. 10a
D-51647 Gummersbach
E-mail: datenschutz@dhpg.de

Tel.: +49 2261 8195 0

3. Welke gegevens uit welke bronnen verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt of die voortkomen uit het gebruik van onze website en de heroal Communicator.

Meer informatie is te vinden in deel II – Verwerking van persoonsgegevens.

4. Met welk doel verwerken wij uw gegevens en op welke rechtsgrond?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming, met name de AVG en de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG), voor verschillende doelen. In principe komen de volgende doelen voor de verwerking in aanmerking: verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, punt b AVG), ter bescherming van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, punt f AVG), op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG) en/of vanwege wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1, punt c AVG).

De specifieke rechtsgronden die wij gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is te vinden in deel II - Verwerking van persoonsgegevens.

5. Wie krijgt mijn gegevens?

Dienstverleners die bij ons in dienst zijn en in opdracht van ons werken (zgn. ‘verwerkers’, zie art. 4, lid 8 AVG) kunnen persoonsgegevens ontvangen. Wij gebruiken de volgende verwerkers of categorieën van verwerkers:

 • neusta webservices GmbH (exploitatie, support)
 • kernpunkt Digital GmbH (exploitatie, support)
 • Google Inc. (in verband met de door ons gebruikte cookies van Google)
 • Facebook Inc.
 • Matomo
 • Adform A/S
 • Hotjar Ltd.
 • Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
 • Usercentrics GmbH
 • LinkedIn Inc.
 • Pinterest Inc.

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens deels door aan derden die deze onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerken (zgn. verwerkingsverantwoordelijken, zie art. 4, lid 7 AVG). Hiertoe behoren vooral de volgende ontvangers:

 • Google Inc. (in verband met onze ingebedde video's van YouTube en Google Maps);
 • Microsoft Ireland Operations Ltd.

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Voor zover dit noodzakelijk is voor de in deel II genoemde doelen, geven wij uw persoonsgegevens ook door aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij zorgen ervoor dat gegevens alleen naar derde landen worden doorgegeven, als daar een rechtsgrond voor is. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen doorgeven voor zover voor het betrokken derde land een besluit van de Europese Commissie inzake een passend beschermingsniveau bestaat (art. 45 AVG), passende waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens worden geboden (art. 46 AVG) of een wettelijke toestemmingsnorm bestaat (art. 49 AVG).

Door de Europese Commissie gepubliceerde standaardclausules inzake gegevensbescherming behoren tot de passende waarborgen in de zin van art. 46 AVG. Indien u meer informatie wenst over de standaardclausules inzake gegevensbescherming op basis waarvan wij uw persoonsgegevens aan derde landen doorgeven, kunt u contact opnemen met de in punt I.1 vermelde instanties.

Details over de mate waarin wij uw gegevens doorgeven aan bepaalde derde landen en de specifieke ontvangers zijn te vinden in deel II. Met name in verband met de verzending van onze nieuwsbrief en de activering van analyse- en marketingcookies en plug-ins op onze website worden persoonsgegevens van u naar de VS verzonden. Voor de VS bestaat er geen zogenaamd adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG.

7. Opslag van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het respectieve verwerkingsdoel te bereiken.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of de Duitse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AO). Deze kunnen oplopen tot 10 jaar.

Ten slotte wordt de opslagperiode ook bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen, die bijv. volgens §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen oplopen tot dertig jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar is.

8. Uw rechten

Voor zover er dienovereenkomstige wettelijke voorwaarden zijn, hebt u als betrokkene het recht van inzage op grond van art. 15 AVG, het recht op rectificatie op grond van art. 16 AVG, het recht op gegevenswissing op grond van art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 AVG en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens op grond van art. 20 AVG. Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u zich wenden tot de in deel I – Algemeen onder punt 1 en 2 genoemde instanties.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze volgens art. 7, lid 3 AVG op elk moment informeel intrekken. De intrekking moet, indien mogelijk, aan de in deel I – Algemeen onder punt 1 en 2 genoemde instanties worden gericht.

Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG). De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor heroal is: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland, tel.: +49 211 38424 0, fax: +49 211 38424 10, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Verder hebt u het recht om bezwaar te maken, wat aan het einde van deze privacyverklaring nader wordt toegelicht.

II. Verwerking van persoonsgegevens

Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de respectieve diensten waarop u een beroep doet. Hieronder vindt u een overzicht van welke gegevens wij voor welke doelen en op welke rechtsgrond verzamelen en verwerken:

1. Automatische verzameling van toegangsgegevens/server-logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden de volgende gegevensrecords automatisch opgeslagen:

 • IP-adres van de verzoekende computer
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil t.o.v. de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de opvraging (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de opvraging afkomstig is
 • Browsertype, taal en versie van de browsersoftware
 • Besturingssysteem en de interface

De persoonsgegevens in logbestanden worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang is om het beheer en de weergave te vergemakkelijken en om de stabiliteit van onze website en de mogelijkheid voor het detecteren en volgen van hacking te waarborgen.

2. Cookies

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De cookies kunnen worden verzonden bij het openen van een pagina en maken een koppeling van de gebruiker mogelijk. Cookies helpen om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (zgn. permanente cookies).

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd.

Essentiële cookies:

Essentiële cookies zorgen ervoor dat alle functies van de site volledig kunnen worden weergegeven en gebruikt. Aangezien de website zonder deze cookies niet kan worden aangeboden, worden deze cookies automatisch geplaatst wanneer de website wordt opgeroepen. De rechtsgrond voor de verwerking van de via deze cookies verzamelde gegevens is ons gerechtvaardigde belang op grond van art. 6, lid 1, punt f AVG om u een functionele website aan te bieden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in verband met de activering van cookies.

Concreet gebruiken wij de volgende essentiële cookies:

 • Tracking: Deze cookie van onze verwerker Usercentric GmbH wordt gebruikt om bij te houden of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en of cookies kunnen worden geladen. De cookie verwerkt de volgende gegevens van u: apparaatinformatie, browserinformatie, geanonimiseerd IP-adres, opt-in- en opt-outgegevens en de datum en het tijdstip van het bezoek. De verzamelde gegevens worden drie jaar bewaard.
 • PHPSESSID: Deze cookie slaat uw huidige sessie op met betrekking tot PHP-applicaties en zorgt ervoor dat alle functies van de website op basis van de PHP-programmeertaal volledig kunnen worden weergegeven.

Functionele cookies:

Functionele cookies zijn afkomstig van derde partijen (Third Party Cookies) en verzamelen informatie over hoe onze site wordt gebruikt, zodat wij de inhoud en aantrekkingskracht ervan kunnen verbeteren en zo de bruikbaarheid en gebruikerservaring kunnen verbeteren. De activering van de functionele cookies gebeurt alleen, als u met het gebruik van deze cookies volgens art. 6, lid 1, punt a AVG hebt ingestemd door het aanvinken van het desbetreffende vakje bij het bezoek van de website. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in de cookie-instellingen.

Concreet gebruiken wij de volgende functionele cookies. De betreffende diensten worden in punt II.3 toegelicht.

Naam Aanbieder Bewaartermijn
_ga Google 2 jaar
_gat_UA-43175119-1 Google 1 minuut
_gid Google 1 dag
_dc_gtm_UA-43175119-1 Google 1 minuut
_hjClosedSurveyInvites Hotjar 1 jaar
_hjDonePolls Hotjar 1 jaar
_hjMinimizedPolls Hotjar 1 jaar
_hjShownFeedbackMessage Hotjar 1 jaar
_hjid Hotjar 1 jaar
_hjTLDTest Hotjar 1 jaar
_hjUserAttributesHash Hotjar 1 jaar
_hjCachedUserAttributes Hotjar 1 jaar
_hjLocalStorageTest Hotjar 1 jaar
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar 1 jaar
_hjIncludedInSessionSample Hotjar 1 jaar
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar 1 jaar
_hjFirstSeen Hotjar 1 jaar
_hjViewportId Hotjar 1 jaar
_hjRecordingEnabled Hotjar 1 jaar
PREF YouTube 10 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 6 maanden
use_hitbox YouTube 0 seconden
YSC YouTube 0 seconden
NID Google Maps 6 maanden
Googtrans Google Translate 0 seconden
PREF Google Translate 2 jaar

Marketingcookies:

Marketingcookies zijn afkomstig van externe bedrijven (Third Party Cookies) en worden alleen voor marketingdoeleinden gebruikt. De cookies helpen om meer gerichte advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker en die zijn aangepast aan de interesses van de gebruiker. Deze cookies worden ook gebruikt om de weergavefrequentie van een advertentie te beperken en de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.

De activering van de marketingcookies gebeurt alleen, als u met het gebruik van deze cookies volgens art. 6, lid 1, punt a AVG hebt ingestemd door het aanvinken van het desbetreffende vakje bij het bezoek van de website. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in de cookie-instellingen.

Concreet gebruiken wij de volgende marketingcookies. Meer informatie over de afzonderlijke functies die door cookies mogelijk worden gemaakt, is te vinden in punt II.4.

Naam Aanbieder Bewaartermijn
fr Facebook 1 jaar
_fbp Facebook 1 jaar
act Facebook 1 jaar
c_user Facebook 1 jaar
datr Facebook 1 jaar
m_pixel_ration Facebook 1 jaar
pl Facebook 1 jaar
presence Facebook 1 jaar
sb Facebook 1 jaar
spin Facebook 1 jaar
wd Facebook 1 jaar
xs Facebook 1 jaar
CM Adform 1 dag
CM14 Adform 2 weken
cid Adform 1 maand, 4 weken, 1 dag, 13 uur, 30 minuten
uid Adform 1 maand, 4 weken, 1 dag, 13 uur, 30 minuten
CT Adform 1 uur
MR Bing Ads 5 maanden, 3 weken, 6 dagen, 19 uur, 30 minuten
MUID Bing Ads 1 jaar, 3 weken, 3 dagen, 18 uur
MMUIDB Bing Ads 1 jaar, 3 weken, 3 dagen, 18 uur
LinkedIn Insights LinkedIn 6 maanden
Linkedin_oauth_ LinkedIn 0 seconden
Test_cookie DoubleClick Ad 1 dag
DIE DoubleClick Ad 1 jaar
_pinterest_ct_ua Pinterest 1 jaar
_pin_unauth Pinterest 1 jaar

3. Analysediensten

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS; hierna ‘Google’). Google is in dit verband verwerker van heroal. Wij hebben met Google een verwerkingsovereenkomst volgens art. 28 AVG gesloten.

Google Analytics stelt ons in staat te analyseren hoe de gebruikers omgaan met de beschikbaar gestelde inhoud van de website. Op basis daarvan kunnen wij ons aanbod op de website optimaliseren. Bij het gebruik van Google Analytics worden de volgende gegevens verzameld en aan Google in de VS doorgegeven: apparaat- en browsergegevens (hostnaam, browsertype, referrer, taal), IP-adres en de gebruikersinteractie op de website (bijv. welke pagina een gebruiker oproept). Bovendien wordt aan een gebruiker een willekeurig, pseudoniem ID toegekend door middel van een cookie, waaraan de bovengenoemde informatie wordt gekoppeld. Doorgaans is dit een cookie-ID. Deze is gelinkt aan de identificatie van de door Google Analytics geplaatste cookie voor het specifieke apparaat. Bovendien wordt door ons een user-ID voor cross-device tracking geplaatst. Voorts hebben wij de anonimiseringsfunctie voor IP-adressen geactiveerd. Dit betekent dat zodra het IP-pakket op de servers van Google is terechtgekomen, de gegevens bij Google volledig worden geanonimiseerd.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u op de volgende link klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld, wanneer u deze website in de toekomst opnieuw bezoekt: kliik hier om Google Analytics te deactiveren .

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Matomo (voorheen Piwik)

De heroal Communicator gebruikt de webanalysedienst Matomo, een dienst van InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland (hierna ‘InnoCraft’) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. InnoCraft is in dit verband verwerker van heroal.

Voor deze analyse worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt exclusief opgeslagen op onze server in Duitsland.

De heroal Communicator gebruikt Matomo met de extensie ‘AnonymizeIP’. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat directe koppeling naar personen kan worden uitgesloten. Het IP-adres dat door Matomo vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door InnoCraft voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen .

Het programma Matomo is een opensourceproject. Informatie van Matomo m.b.t. gegevensbescherming vindt u op http://Matomo.org/privacy/policy.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar, een analyse-instrument van Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta (hierna ‘Hotjar’), om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Hotjar is in dit verband verwerker van heroal.

Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden enz.) en dat helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in anonieme vorm geregistreerd en opgeslagen), de beeldschermgrootte, het apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, de locatie (alleen land), de voorkeurstaal voor de weergave van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt ze samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Hotjar hier.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Hotjar voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u tegen de verwerking bezwaar maken via deze opt-outlink.

4. Marketingdiensten

Google Remarketing

Wij gebruiken Google Remarketing van Google Ads, een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna ‘Google’). Google is in dit verband verwerker van heroal.

De remarketingfunctie wordt gebruikt om u onze advertenties te kunnen tonen, wanneer u het internet gebruikt na een bezoek aan onze website. Dit gebeurt met behulp van cookies die zijn opgeslagen in uw browser, waardoor uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites door Google geregistreerd en geanalyseerd wordt. Op deze manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. Bij het gebruik van Google AdServices worden de volgende gegevens verzameld en aan Google in de VS doorgegeven: apparaat- en browsergegevens (hostnaam, browsertype, referrer, taal), IP-adres en de gebruikersinteractie op onze website en op andere websites waarop onze advertenties worden geplaatst (bijv. welke pagina een gebruiker oproept, welke producten de gebruiker selecteert en koopt, op welke advertenties een gebruiker klikt). Bovendien wordt aan een gebruiker een willekeurig, pseudoniem ID toegekend door middel van een cookie, waaraan de bovengenoemde informatie wordt gekoppeld.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen .

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Google Remarketing vindt u op https://policies.google.com/technologies/ads.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument DoubleClick, een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna ‘Google’). Google is in dit verband verwerker van heroal.

DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneresultaten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt DoubleClick cookie-ID’s om zgn. conversies bij te houden met betrekking tot advertentieverzoeken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Vanwege de marketingtools die worden gebruikt, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van gegevens die zijn verzameld door Google door het gebruik van deze tool. Door DoubleClick te integreren, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt opgeroepen of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren verhinderen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies uit te schakelen voor het tracken van conversies, door uw browser zodanig in te stellen, dat cookies uit het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, waarbij deze instelling wordt verwijderd, wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne ‘About ads’, uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd, wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090 en meer over de gegevensbescherming bij Google in het algemeen vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Facebook Custom Audiences

De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie Custom Audiences van Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; hierna ‘Facebook’). Facebook handelt als verwerker van heroal volgens art. 28 AVG, voor zover in het kader van het gebruik van de Facebook Business Tools gegevens voor de weergave van op interesse gebaseerde advertenties en bereikcijfers worden verwerkt. Facebook handelt met heroal als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, voor zover gegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van Facebook Business Tools voor het richten van advertenties (targeting) en het verbeteren van de advertentieweergave.

De dienst stelt ons in staat om op interesses gebaseerde advertenties (‘Facebook Ads’) aan u te tonen, wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt of andere websites die ook gebruik maken van de methode. Daartoe worden de volgende persoonsgegevens verzameld: pagina’s die u hebt bekeken, bezochte themapagina’s, gebruik van een Facebook-advertentie, gebruik van zoektermen, IP-adres.

Als u bent geregistreerd voor een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatie-elementen achterhaalt en opslaat.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Facebook voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u als ingelogde gebruiker de cookie onder de volgende link deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u onder https://www.facebook.com/about/privacy.

Adform A/S

Voor de weergave van op interesses gebaseerde reclame worden cookies gebruikt van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken (hierna ‘Adform’). Adform handelt als verwerker van heroal conform art. 28 AVG.

Met behulp van Adform worden in pseudonieme gebruikersprofielen informatie over het besturingssysteem, de browserversie, IP-adressen, geografische positie en het aantal klikken of views opgeslagen. Deze gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

 • Registratie van het aantal bezoekers van onze website
 • Vastleggen van de volgorde, waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Beoordeling welke onderdelen van onze website moeten worden aangepast
 • Optimalisatie van de website

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Adform voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . U kunt ook de volgende link gebruiken om een opt-outcookie te plaatsen die verdere gegevensverzameling voorkomt: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Microsoft Advertising

Wij gebruiken Remarketing en Conversion Tracking van Microsoft Advertising op onze website (voorheen Bing Ads). Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, VS (hierna ‘Microsoft’). Microsoft handelt in dit verband als eigen verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens.

Deze oplossing stelt ons in staat advertenties weer te geven en de actie van de gebruiker voor die advertenties te volgen. Daartoe wordt door Microsoft een cookie geplaatst wanneer u klikt op een advertentie die via Microsoft Advertising is geplaatst en waarbij de adverteerder heeft gekozen voor Conversion Tracking. De cookie verzamelt de volgende gegevens en stuurt ze door naar Microsoft: gebruikers-ID, advertentiegegevens, d.w.z. gegevens over de weergave en het gebruik van geplaatste advertenties.

Microsoft gebruikt de verzamelde informatie om ons statistieken met betrekking tot de websitebezoekers ter beschikking te stellen. Het betreft onder meer informatie over het aantal weergaves van onze Microsoft Advertising-reclame, en het aantal daaropvolgende bezoeken aan onze website. Door middel van cross device tracking is Microsoft bovendien in staat om gebruikersgedrag op verschillende eindapparaten te volgen. Op die manier kan Microsoft op verschillende apparaten gepersonaliseerde reclame aanbieden.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Microsoft voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen . Als alternatief kunt u de registratie van de gegevens door betreffende instellingen in uw internetbrowser voorkomen. Als u over een Microsoft-account beschikt, dan kunt u ook via https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out de instellingen voor gepersonaliseerde reclame aanpassen.

Meer informatie over Microsoft Advertising, het verzamelen en het gebruik van gegevens en achtergrondinformatie over de bescherming van uw privésfeer vindt u op: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2.

LinkedIn Insights en Conversion Tracking

Wij gebruiken voor deze website LinkedIn Insight Tag, een dienst van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna ‘LinkedIn’). LinkedIn handelt als verwerker van heroal op grond van art. 28 AVG.

LinkedIn Insight Tag plaatst een cookie in uw webbrowser, die de volgende gegevens verzamelt: IP-adres, tijdstempel, websiteactiviteiten, demografische gegevens van LinkedIn als de gebruiker een actief LinkedIn-lid is.

Met behulp van deze technologie kunnen wij rapporten genereren over de resultaten van onze advertenties en informatie over website-interactie. Daartoe is op deze website LinkedIn Insight Tag geïntegreerd, waardoor een verbinding met de LinkedIn-server tot stand wordt gebracht, als u deze website bezoekt en tegelijkertijd op uw LinkedIn-account bent ingelogd. Wij verwerken uw gegevens om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over websitebezoekers die ons mogelijk hebben bereikt via onze campagnes op LinkedIn.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door LinkedIn voorkomen door uw toestemming te weigeren of op een later tijdstip in te trekken in de cookie-instellingen .

Meer informatie over de gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier.

Pinterest Pixel (Pinterest Tag)

Op onze website is ook de zogenaamde "Pinterest Tag" van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") geïntegreerd, die dient om ons online aanbod te analyseren en te optimaliseren.

Hierdoor kan Pinterest de websitebezoeker als doelgroep bepalen voor het weergeven van advertenties. Pinterest ontvangt de informatie dat de gebruiker de website heeft bezocht en in welke aanbiedingen hij geïnteresseerd is. Als de websitebezoeker ook lid is van Pinterest, kunnen overeenkomstige advertenties en aanbiedingen ook op Pinterest worden weergegeven (via zogenaamde "aangepaste doelgroepen").

We willen de Pinterest-tag gebruiken om ervoor te zorgen dat onze Pinterest-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet irritant zijn. Met behulp van de Pinterest tag kunnen we de effectiviteit van Pinterest advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Pinterest advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie").

De volgende informatie wordt verwerkt tijdens het gebruik Apparaatinformatie, gebruikt besturingssysteem, IP-adres, tijdstip waarop onze website werd bezocht. In deze context worden persoonlijke gegevens doorgestuurd naar de VS.

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) of art. 49 lid 1 a) GDPR in combinatie met uw toestemming.

Herroeping: U kunt uw toestemming voor het gebruik van marketingcookies en smart pixels te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U vindt de link naar de cookie-instellingen in de voettekst.

5. Geïntegreerde diensten van derden

Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps. Google Maps is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’).

Google Maps is hierbij geïntegreerd met de twee-kliksoplossing. Wanneer u overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a AVG toestemming geeft om Google Maps te activeren door op een subpagina waarin Google Maps is ingebed op de plug-in te klikken, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden gegevens verzameld die uw browser verzendt naar Google. Het betreft bijvoorbeeld het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het besturingssysteem en de gebruikersinterface, de taal en de versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u uw Google-profiel niet wilt koppelen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en/of aanpassing van zijn website.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube

Wij hebben in ons online aanbod YouTube-video’s geïntegreerd, die zijn opgeslagen op www.youtube.com en direct kunnen worden afgespeeld vanaf onze website. YouTube is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS (hierna ‘Google’).

De video’s zijn geïntegreerd in de ingeschakelde privacymodus, d.w.z. dat u geen gegevens over uzelf als gebruiker aan Google overdraagt, als u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u een video afspeelt, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden ook gegevens verzameld, die uw browser naar YouTube stuurt. Het betreft bijvoorbeeld het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het besturingssysteem en de gebruikersinterface, de taal en de versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij YouTube bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a AVG, die u geeft wanneer u op de video klikt.

Onafhankelijk van de weergave van de video plaatst YouTube al bij het oproepen van de pagina waarin de YouTube-video is geïntegreerd, cookies die gegevens over u (met name het IP-adres en de bezochte pagina’s) doorsturen naar het Google-netwerk Double-Click. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming conform art. 6, lid 1, punt a AVG, die u geeft in de cookie-instellingen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Wij gebruiken plug-ins van Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, op onze website om onze onderneming via dit kanaal meer bekendheid te geven en om video's met meer informatie voor u in onze website te integreren.

De plug-ins zijn te herkennen aan het logo van Vimeo.

Wij integreren deze plug-ins volgens de zogenaamde twee-klik-methode om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (met name uw IP-adres) niet meteen bij het oproepen van de website aan Vimeo worden doorgegeven. In plaats daarvan moet u eerst de ingesloten video's activeren door erop te klikken. Met een klik geeft u volgens art. 6, lid 1, punt a van de AVG uw toestemming voor een verbinding met de servers van Vimeo.

Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Vimeo-profiel hebt of op dat moment niet bent ingelogd.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Vimeo in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij Vimeo bent ingelogd, kan Vimeo uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw account toewijzen. Als u de plug-ins activeert, bijvoorbeeld door de video te starten, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Vimeo verzonden en daar opgeslagen.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw account toewijst, moet u zich bij Vimeo afmelden voordat u de plug-ins activeert.

De gegevens worden volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG met uw toestemming aan de VS als derde land overgedragen, indien u ons hiervoor de toestemming hebt gegeven nadat wij u hebben geïnformeerd over de mogelijk ontbrekende of beperkte mogelijkheden op rechtsbescherming en de beperktere gegevensbescherming in de USA ten opzichte van de EU. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

6. heroal Communicator

Als gebruiker van de heroal Communicator hebt u de mogelijkheid om documentatie over producten van heroal, zoals catalogi en bouwtekeningen, en verschillende softwaretools en software voor het beheren en weergeven van informatie te bekijken en/of te downloaden en/of op andere wijze te gebruiken. Tevens kunt u via de heroal Communicator elektronisch met ons communiceren.

Wanneer u zich inschrijft voor de heroal Communicator, verzamelen wij uw persoonsgegevens (verplicht op te geven: aanhef, voornaam, achternaam, adres, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, taal; vrijwillig op te geven: klantnummer, functie in het bedrijf, faxnummer, website, producten die u interesseren) en uw verzoek. Deze stamgegevens slaan wij op in ons CRM-systeem en voegen ze zo nodig samen met contactgegevens die daar reeds zijn opgeslagen. Een evaluatie van uw gebruiksgegevens ter verbetering van de heroal Communicator gebeurt geanonimiseerd.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt b, f AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang is klantenservice, de terbeschikkingstelling van de genoemde inhoud, de voorbereiding van overeenkomsten en het kunnen beantwoorden van berichten die aan ons zijn gericht.

7. Contact

Op onze website vindt u contactformulieren die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact (bijv. zoeken naar gespecialiseerde partners). Als alternatief is contact mogelijk via de opgegeven e-mailadressen. Als u via een van deze kanalen contact met ons opneemt, verzamelen wij de ingevoerde en verstrekte persoonsgegevens.

In geval van gebruik van het contactformulier bestaan de verwerkte persoonsgegevens uit de daar ingevoerde stamgegevens (verplicht op te geven: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres; vrijwillig op te geven: telefoonnummer, producten die u interesseren). Als u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, verwerken wij uw e-mailadres en alle persoonsgegevens die voortvloeien uit de tekst van de e-mail.

De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang is klantenservice en het kunnen beantwoorden van berichten die aan ons zijn gericht.

8. Nieuwsbrief

heroal verstuurt nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten (hierna ‘nieuwsbrief’) op basis van de toestemming van de ontvangers of wettelijke bepalingen. In onze nieuwsbrief informeren wij u over actuele onderwerpen en nieuws in verband met heroal en het heroal-assortiment.

Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief gebruiken we de zgn. double-opt-in-procedure. Na aanmelding wordt een e-mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd met het verzoek de ontvangst van de nieuwsbrief te bevestigen. Als u uw aanmelding niet binnen 60 dagen bevestigt, worden uw gegevens weer gewist. Daarnaast slaan we telkens de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. De double-opt-in-procedure dient om uw aanmelding te kunnen bewijzen en, indien nodig, om mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen nagaan.

Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het toezenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te zenden. (De rechtsgrond is art. 6, lid 1, punt a AVG.)

Voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief wordt informatie over het openings- en klikgedrag geregistreerd. Een afzonderlijke herroeping van de resultaatmeting is niet mogelijk.

U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de vermelde link in elke nieuwsbrief-e-mail, via een e-mail aan info@heroal.de of met een bericht naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we het e-mailmarketingplatform Mailchimp:

E-mailmarketingplatform; dienstverlener: ‘Mailchimp’ – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS; website: https://mailchimp.com; privacybeleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

9. Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van Google Web Fonts voor de uniforme weergave van de inhoud. Bij het openen van de website worden lettertypes (fonts) van externe servers van Google in de VS opgeroepen. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google informatie over het feit dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd.

De rechtsgrond voor de verwerking van de verzamelde gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt de registratie van uw gegevens door Google voorkomen, door uw toestemming te weigeren. U kunt uw toestemming ook te allen tijde op een later tijdstip intrekken in de cookie-instellingen Informatie over Google Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1

Informatie over uw recht van bezwaar volgens art. 21 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4, lid 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze met dergelijke directe reclame verband houdt.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet, indien mogelijk, worden gericht aan de instanties die worden vermeld in deel I – Algemeen onder de punten 1 en 2.