Cradle to Cradle Certified®

Cirkulární systémy a odpovědné zacházení se zdroji jsou základem perspektivních a udržitelných budov.

Udržitelnost v celém životním cyklu produktu

Hliníková systémová řešení heroal určují charakter pláště budovy a jdou ruku v ruce s udržitelností výstavby. To, jak dnes projektujeme a stavíme, zásadním způsobem určuje, jak budeme pracovat a žít zítra. Okenní, dveřní a fasádní systémy heroal jsou součástí budov několik desetiletí; následně se téměř bez ztráty kvality recyklují a po vytřídění podle materiálu se jejich součásti znovu použijí v materiálovém cyklu.

Od kolébky ke kolébce


Cirkulární systém (anglicky cradle-to-cradle) vychází z myšlenky cirkularity produktů a materiálů. Tento přístup přitom překračuje prostou myšlenku recyklace a zahrnuje celý proces od výroby produktu přes jeho užitnou fázi až po demontáž a opětovné zpracování. Rozlišuje se zde mezi spotřebním zbožím, které je 100% biologicky odbouratelné, a spotřebním zbožím, které nedegraduje na kvalitě a je možné ho kompletně recyklovat, jako hliník používaný společností heroal. Nezávadnost obsažených látek tady přitom hraje stejně důležitou roli jako samotná rozložitelnost produktů na jednotlivé složky.


Cradle to Cradle Certified®


Značkou Cradle to Cradle Certified® se označují cirkulární a odpovědně vyráběné produkty, případně použití materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, zdravotně nezávadné a recyklovatelné. Pozitivní vliv systémů heroal na člověka a životní prostředí je možné doložit v celém řetězci přidané hodnoty. Společně s dodavateli, projektanty, architekty, zpracovateli a staviteli komplexním způsobem přispíváme k udržitelné budoucnosti a zároveň se měřitelným způsobem podílíme na dosažení klimatických cílů OSN.

Čím se vyznačuje certifikát Cradle to Cradle (C2C)?

Globální standard

Cradle to Cradle Certified® se uznává jako certifikační doklad na celém světě v mnoha normách pro zelené budovy, jako jsou LEED nebo WELL.

Cirkulární ekonomika

Cradle to Cradle Certified® osvědčuje udržitelnost výrobků a systémů v celém produktovém životním cyklu.

Orientace na budoucnost

Produkty, jako jsou budovy, které se drží principu „od kolébky ke kolébce“, plní již dnes standardy, které budou platit v budoucnosti.


Kritéria hodnocení

Material Health

Hodnotí se vlastnosti použitých látek z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti, aby byla zaručena bezpečnost pro lidi a životní prostředí. Hodnotí se přitom nejen samotný produkt, ale i celý dodavatelský řetězec. Společnost heroal v současnosti plní u okenních, dveřních, fasádních, posuvných, zdvihacích posuvných systémů požadavky stříbrného stupně, u protipožárních dveří/fasád pak bronzového stupně. Společně s našimi dodavateli pracujeme na tom, abychom v budoucnosti splnili požadavky nejvyššího stupně.

Material Reutilization

Cirkularita produktu popisuje potenciál opětovného zužitkování použitých materiálů. Recyklovatelné hliníkové systémy heroal s dlouhou životností plní v této kategorii všechna kritéria zlatého stupně. Naše profily vyrábíme až z 85 % z recyklovaného hliníku, který je 100% recyklovatelný.

Renewable Engergy & Carbon Management

Naším cílem je využívání obnovitelných zdrojů energie, abychom tak snížili produkované emise a aktivně se podíleli na ochraně životního prostředí a klimatu. I v této kategorii dosáhla společnost heroal na zlatý stupeň. Při výrobě našich hliníkových systémů využíváme kromě jiného také energii z vlastní kogenerační jednotky anebo proud vyráběný ze 100 % z vodní energie. Emise, kterým nedokážeme předejít, kompenzujeme emisními certifikáty, abychom tak podpořili mezinárodně uznávané projekty na ochranu klimatu.

Water Stewardship

Odpovědné využívání vodních zdrojů zahrnuje ochranu čisté vody a zdravé půdy. V této kategorii dosáhla společnost heroal na stříbrný stupeň. Příkladné je zde využívání vlastního zařízení na úpravu vody. Aktuálně pracuje společnost heroal na vylepšení tohoto procesu, aby v budoucnu splnila minimálně požadavky zlatého stupně.

Social Fairness

Do sociální spravedlnosti spadá dodržování lidských práv a příspěvek k udržitelné a spravedlivé společnosti. Kromě dodržování norem v podniku se to týká i celého dodavatelského řetězce. I v této kategorii dosáhla společnost heroal zlatého stupně. Jako rodinný podnik orientovaný na budoucnost si dobře uvědomujeme svůj díl odpovědnosti ke společnosti. Přemýšlíme přitom v dlouhodobém horizontu a držíme se zásady spolupráce založené na vzájemném respektu.

Stříbro pro společnost heroal

Celkově dosáhla společnost heroal stříbrné úrovně certifikace Cradle to Cradle Certified®, čímž se zařadila mezi přední společnosti v oboru. Michael Heidenfelder, vedoucí vývoje pro okenní, dveřní a fasádní systémy, vysvětluje důležitost certifikace pro společnost:

„Máme velkou odpovědnost vůči současným i budoucím generacím a tuto certifikaci vnímáme jako zdroj inspirace, abychom se dále zlepšovali. Neustále hledáme nové možnosti, jak nepřetržitě zlepšovat stopu, kterou naše systémy zanechají během své výroby a desetiletí používání. Nezaměřujeme se přitom pouze na jednotlivé faktory, jako jsou emise CO2, ale díváme se na naše produkty jako na celek – přesně tak, jak to také předpokládá Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Tím aktivně přispíváme k udržitelnému stavebnictví.“

FAQ

 • Jak se certifikace Cradle to Cradle Certified® aplikuje?

  Na rozdíl od certifikátů pro budovy nebo firmy se certifikace C2C týká konkrétního produktu a dokládá splnění požadavků určitých norem na základě pěti hodnotících kritérií: zdravotní nezávadnosti materiálu, recyklovatelnosti, ochrany klimatu, hospodaření s vodou a půdou a sociální spravedlnosti. Na rozdíl od EPD (environmentální prohlášení o produktu), které obsahuje informace o dopadech na životní prostředí bez hodnocení a může být vystaveno pro jakýkoliv stavební výrobek, se certifikace C2C uděluje pouze výrobkům splňujícím vysoké nároky. Na základě toho je pak možné tuto certifikace použít mimo jiné jako doklad pro vystavení certifikátu budovy, jako je LEED, WELL, BREEAM nebo DGNB. Certifikát C2C slouží také jako doklad o dodržení emisí škodlivých látek při montáži, používání a demontáži, pro výběrová řízení s požadavky na udržitelnost nebo jako nezávislé potvrzení kvality produktu pro účely doložení použití udržitelných materiálů a produktů.

 • Kdo vystavuje certifikáty Cradle to Cradle?

  Certifikát vydává nezávislá instituce Cradle to Cradle Products Innovation Institute se sídlem v San Franciscu (Kalifornie) a Amsterdamu. Certifikát C2C se vystaví pouze v případě, že budou splněny všechny požadavky, což musí být obsáhle a kompletně zdokumentováno předloženými důkazy a výsledky měření. Po dvou letech se musí proces certifikace opakovat (recertifikace). Jestliže se odhalí látky, které nesplňují přísné požadavky, je možné je nahradit. Proces optimalizace produktu je důležitou součástí certifikace C2C a prvořadým cílem je trvalý příspěvek k ochraně životního prostředí a blahu lidí a přírody prostřednictvím cirkulárního hospodářství a používání bezpečných materiálů a inovativních produktů. Normy také průběžně reviduje a dále rozvíjí komise technických expertů z různých zájmových skupin Standards Steering Committee (SSC).

 • Jak je odstupňováno hodnocení?

  Certifikáty se udělují ve stupních bronzový, stříbrný, zlatý a platinový a platí vždy na dva roky. Firmy si tak mohou nechat pravidelně potvrzovat kvalitu své produkce anebo doložit, že mají nárok na vyšší klasifikaci.


Závazek heroal

V osobním i pracovním životě je pro každého z nás nejdůležitější mít možnost volby. To heroal velmi dobře ví. Jako rodinný podnik s více než 140 lety zkušeností věříme, že kvalita nesnese žádné kompromisy. S produkty heroal tak můžete realizovat optimální řešení pro téměř každý požadavek. Pro nás jako technologického lídra kvalita znamená vyšší efektivitu, vyšší spolehlivost a vyšší výkon. Řešení, která fungují „JEDNODUŠE. LÉPE.“

 • Více než 3.500 specializovaných partnerů po celém světě
 • Produkty prověřené kvality
 • Rodinný podnik s dlouhou tradicí
 • Made in Germany
 • Pobočka v Nizozemsku
 • Individuální design
 • Kompletní nabídka služeb
 • Nejlepší technická řešení