Prohlášení o ochraně osobních údajů

Náš přístup k zacházení s Vašimi osobními údaji a Vašimi právy – informacemi podle článku 12 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Naši společnost heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG (dále také jen „heroal“) těší Váš zájem o naši webovou stránku. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Chtěli bychom Vás podrobně informovat o tom, jakým způsobem používáme Vaše údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zjišťování, zpracovávání a používání osobních údajů („zpracování dat“) při využívání našich internetových stránek a komunikátoru heroal.

S ohledem na použitou terminologii, jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“, odkazujeme na definice ve čl. 4 GDPR.

I. Všeobecné informace

1. Osoba zodpovědná za zpracování údajů (správce osobních údajů)

Za zpracování Vašich osobních údajů je zodpovědný:

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl; telefonní číslo: +49 5246 507-0; Fax: +49 5246 507-222; E-mail: info@heroal.de

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zastihnete na následujících kontaktních údajích:

pan Dr. Christian Lenz
dhpg IT-Services GmbH
Bunsenstr. 10a
51647 Gummersbach
E-mail: datenschutz@dhpg.de

Tel.: +49 2261 8195 0

3. Jaké údaje a z jakých zdrojů zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně postoupíte nebo které vyplývají z používání naší webové stránky a komunikátoru heroal.

Další informace k tomuto naleznete v odstavci II – Zpracování osobních údajů.

4. K jakému účelu zpracováváme Vaše údaje a na jakých právních základech?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými nařízeními o ochraně osobních údajů, zejména na základě GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a BDSG (Spolkový zákon o ochraně osobních údajů) k různým účelům. V zásadě přicházejí v úvahu následující účely zpracování: zpracování za účelem plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), hájení oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo na základě zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

Konkrétní právní základy, které potřebujeme pro zpracovávání Vašich osobních údajů, naleznete v části II – Zpracování osobních údajů.

5. Ke komu se moje údaje dostanou?

Osobní údaje mohou obdržet námi pověření poskytovatelé služeb (tzv. zpracovatelé zakázky, srov. čl. 4 č. 8 GDPR). Používáme následující zpracovatele zakázky, resp. kategorie zpracovatelů zakázek:

 • neusta webservices GmbH (provoz, podpora)
 • kernpunkt Digital GmbH (provoz, podpora)
 • Google Inc. (ve spojení se soubory cookie společnosti Google, které využíváme)
 • Facebook Inc.
 • Matomo
 • Adform A/S
 • Hotjar Ltd.
 • Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
 • Usercentrics GmbH
 • LinkedIn Inc.
 • Pinterest Inc.

Kromě toho předáváme některé Vaše osobní údaje třetím osobám, které je zpracovávají na vlastní odpovědnost (takzvaná Odpovědná osoba, srov. s článkem 4, č. 7 GDPR). Sem patří zejména tito příjemci:

 • Google Inc. (ve spojení s integrovanými video soubory z YouTube nebo mapami Google);
 • Microsoft Ireland Operations Ltd.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Jestliže je to nezbytné pro účely uvedené v oddílu II, předáváme Vaše osobní údaje také příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Dbáme na to, aby takové předání do třetích zemí probíhalo pouze v případě, že pro to existuje právní základ. To znamená, že Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě, že existuje pro příslušný třetí stát rozhodnutí komise EU o přiměřené úrovni ochrany osobních údajů (článek 45 GDPR), existují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů (srov. s článkem 46 GDPR), nebo existuje zákonná norma, která něco takového umožňuje (srov. s článkem 49 GDPR).

K dostatečným zárukám ve smyslu článku 46 GDPR patří standardní doložky o ochraně osobních údajů zveřejněné Evropskou komisí. Jestliže budete potřebovat další informace o standardních doložkách o ochraně osobních údajů, na jejichž základě předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí, kontaktujte v této otázce pracoviště uvedené v bodu I.1.

Podrobné informace o tom, v jaké míře předáváme Vaše osobní údaje do konkrétních třetích zemí a konkrétním příjemcům, získáte ve výše uvedené části II. Zejména ve spojení s užíváním naší služby zasílání zpravodaje, a rovněž v souvislosti s aktivací analytických, marketingových souborů cookie a plug-inů na naší webové stránce, předáváme Vaše osobní údaje do USA. Pro USA neexistuje žádné takzvané rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany podle článku 45 GDPR.

7. Archivace údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje jen tak dlouho, dokud to vyžaduje plnění příslušného účelu zpracování.

Kromě toho podléháme různým povinnostem vztahujícím se k archivaci a dokumentování, které mimo jiné vyplývají z obchodního zákoníku (HGB) nebo daňového zákoníku (AO). Tyto povinnosti mohou být platné až po dobu 10 let.

Doba uložení se nakonec posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt, které mohou činit například podle §§ 195 ff. občanského zákoníku (BGB) až třicet let, přičemž obvyklá promlčecí lhůta jsou tři roky.

8. Vaše práva

Jestliže pro to existuje odpovídající zákonná úprava, má každá osoba, které se to týká, právo na informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na smazání podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR. K uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na místa uvedená v prvním odstavci – Všeobecné informace pod číslem 1 a 2.

Udělený souhlas se zpracováním údajů můžete podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli jakoukoli formou odvolat. Odvolání by mělo směřovat na místa uvedená v prvním odstavci – Všeobecné informace pod číslem 1 nebo 2.

Kromě toho vzniká také právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Příslušným dozorovým úřadem pro společnost heroal je: Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím Severní Porýní-Vestfálsko (LDI NRW) Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Německo, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Navíc máte právo vznést námitku, což je podrobněji vysvětleno na konci těchto pokynů k ochraně údajů.

II. Zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje se v jednotlivých případech zpracovávají a jakým způsobem se používají, se řídí příslušnými službami, které požadujete. Dále uvádíme přehled toho, jaké osobní údaje pro jaké účely a na jakém právním základu získáváme a zpracováváme:

1. Automatické zjišťování přístupových údajů / serverové logy

Při návštěvě našich webových stránek se při každém jejich spuštění automaticky uloží následující seznam:

 • IP adresa dotazujícího počítače
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časového pásma oproti greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Přístupový status / stavový kód HTTP
 • Právě přenesené množství dat
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází
 • Typ webového prohlížeče, jazyk a verze prohlížeče
 • Operační systém a jeho plocha

Osobní údaje ve složkách logů se zpracovávají na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem zpracovávání údajů a naším oprávněným zájmem je jednodušší administrace a reklama, a také zajištění stability naší webové stránky a možnost rozpoznání a stíhání napadení hackery.

2. Soubory cookie

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a bylo možné používat určité funkce, používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Soubory cookie se mohou odeslat při spuštění stránky a umožňují tak přiřazení uživatele. Soubory cookie pomáhají uživatelům zjednodušit používání internetových stránek. Některé ze souborů cookie, které používáme, se po dokončení relace v prohlížeči anebo po zavření prohlížeče opět smažou (takzvané relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám opět identifikovat Váš prohlížeč při další návštěvě (tzv. perzistentní cookie).

Naše webové stránky používají následující typy souborů cookie. Jejich rozsah a způsob funkce jsou vysvětleny níže.

Základní soubory cookie:

Základní soubory cookie zaručují, že lze všechny funkce stránky zobrazit a používat bez omezení. Protože bez těchto souborů cookie není možné webovou stránku zobrazit, nastaví se tyto soubory cookie automaticky při jejím vyvolání. Právním základem pro zpracování osobních údajů získávaných prostřednictvím těchto souborů cookie je náš oprávněný zájem podle článku 6, odst. 1, písm. f GDPR, kterým je to, abychom Vám dokázali poskytnout funkční webovou stránku a mohli dostát svým zákonným povinnostem ve spojení s aktivováním souborů cookie.

Konkrétně používáme dále uvedené základní soubory cookie:

 • Tracking cookies: tento soubor cookie od našeho smluvního zpracovatele, společnosti Usercentric GmbH, se používá ke zjištění, zda souhlasíte s používáním souborů cookie a zda se smí tyto soubory cookie nahrát. Soubor cookie zpracovává následující údaje: informace o vašem zařízení, o prohlížeči, anonymizovanou IP adresu, informace o opt-in a opt-out, stejně jako datum a čas návštěvy. Získané osobní údaje uchováváme po dobu tří let.
 • PHPSESSID: tento soubor cookie uloží vaši aktuální relaci s ohledem na používání PHP a zaručí tak, že se budou moci plně zobrazit všechny funkce, které jsou založené na programovacím jazyku PHP.

Funkční soubory cookie:

Funkční soubory cookie pochází z externích firem (Third Party Cookies) a shromažďují informace o způsobu používání našich webových stránek, abychom mohli zlepšovat jejich obsah a atraktivnost, a tím optimalizovat uživatelskou přívětivost a zážitek pro uživatele. Aktivování funkčních souborů cookie proběhne pouze v případě, že jste při návštěvě webové stránky zaškrtnutím příslušného pole souhlasili s jejich použitím podle článku 6, odst. 1, písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit v nastavení souborů cookie.

Konkrétně používáme tyto funkční soubory cookie. Příslušné služby jsou vysvětleny v části II.3.

Název Poskytovatel Délka uchování
_ga Google 2 roky
_gat_UA-43175119-1 Google 1 minuta
_gid Google 1 den
_dc_gtm_UA-43175119-1 Google 1 minuta
_hjClosedSurveyInvites Hotjar 1 rok
_hjDonePolls Hotjar 1 rok
_hjMinimizedPolls Hotjar 1 rok
_hjShownFeedbackMessage Hotjar 1 rok
_hjid Hotjar 1 rok
_hjTLDTest Hotjar 1 rok
_hjUserAttributesHash Hotjar 1 rok
_hjCachedUserAttributes Hotjar 1 rok
_hjLocalStorageTest Hotjar 1 rok
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar 1 rok
_hjIncludedInSessionSample Hotjar 1 rok
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar 1 rok
_hjFirstSeen Hotjar 1 rok
hjViewportId Hotjar 1 rok
_hjRecordingEnabled Hotjar 1 rok
PREF YouTube 10 roky
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 6 měsíců
use_hitbox YouTube 0 sekund
YSC YouTube 0 sekund
NID Google Maps 6 měsíců
Googtrans Google Translate 0 sekund
PREF Google Translate 2 roky

Marketingové soubory cookie:

Marketingové soubory cookie pochází z externích reklamních společností (Third Party Cookies) a používají se výlučně za marketingovými účely. Soubory cookie pomáhají cíleně vyvolávat reklamy, které jsou pro uživatele rozhodující a přizpůsobené jeho zájmům. Kromě toho se používají také na omezení četnosti zobrazování reklam a měření efektivity reklamních kampaní.

Aktivování marketingových souborů cookie proběhne pouze v případě, že jste při návštěvě webové stránky zaškrtnutím příslušného pole souhlasili s jejich použitím podle článku 6, odst. 1, písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit v nastavení souborů cookie.

Konkrétně používáme dále uvedené marketingové soubory cookie. Bližší informace o jednotlivých funkcích, které lze používat díky souborům cookie, jsou uvedeny v části II.4.

Název Poskytovatel Délka uchování
fr Facebook 1 rok
_fbp Facebook 1 rok
act Facebook 1 rok
c_user Facebook 1 rok
datr Facebook 1 rok
m_pixel_ration Facebook 1 rok
pl Facebook 1 rok
presence Facebook 1 rok
sb Facebook 1 rok
spin Facebook 1 rok
wd Facebook 1 rok
xs Facebook 1 rok
CM Adform 1 den
CM14 Adform 2 týdny
cid Adform 1 měsíc, 4 týdny, 1 den, 13 hodin, 30 minut
uid Adform 1 měsíc, 4 týdny, 1 den, 13 hodin, 30 minut
CT Adform 1 hodina
MR Bing Ads 5 měsíců, 3 týdny, 6 dnů, 19 hodin, 30 minut
MUID Bing Ads 1 rok, 3 týdny, 3 dny, 18 hodin
MMUIDB Bing Ads 1 rok, 3 týdny, 3 dny, 18 hodin
LinkedIn Insights LinkedIn 6 měsíců
Linkedin_oauth_ LinkedIn 0 sekund
Test_cookie DoubleClick Ad 1 den
DIE DoubleClick Ad 1 rok
_pinterest_ct_ua Pinterest 1 rok
_pin_unauth Pinterest 1 rok

3. Analytické služby

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; dále jen: „Google“). Google je v této souvislosti smluvním zpracovatelem společnosti heroal. Se společností Google máme uzavřenou příslušnou smlouvu o poskytování služeb podle článku 28 GDPR.

S použitím nástroje Google Analytics můžeme analyzovat, jakým způsobem uživatelé pracují s obsahem dostupným na webové stránce. Na základě toho pak můžeme optimalizovat naše nabídky na webové stránce. Při použití služby Google Analytics jsou shromažďovány a společnosti Google v USA předávány následující údaje: údaje o zařízení a prohlížeči (název hostitele, typ prohlížeče, referer, jazyk), IP adresa a příslušná interakce uživatele na webových stránkách (např. kterou podstránku uživatel vyvolal). Kromě toho se prostřednictvím souboru cookie uživateli přiřadí náhodné, pseudonymní ID, kterému jsou přiřazeny výše uvedené informace. Zpravidla se jedná o cookie soubor ID. Tento soubor je spojen s identifikačním znakem souboru cookie nastaveného službou Google Analytics pro konkrétní zařízení. Kromě toho nastavujeme uživatelské ID pro monitorování napříč různými zařízeními. Rovněž používáme funkci anonymizování IP adres. To znamená, že jakmile dorazí IP paket na servery společnosti Google, soubory u společnosti Google se plně anonymizují.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností Google můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo v libovolném časovém okamžiku svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie . Případně můžete kliknout na následující odkaz. Aktivuje se soubor opt-out cookie, který napříště při Vaší návštěvě těchto webových stránek zabrání ukládání Vašich údajů: pro deaktivaci Google Analytics klikněte zde. .

Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránce http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na stránce www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Matomo (dříve Piwik)

Komunikátor heroal používá k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek službu webové analytiky Matomo, kterou poskytuje společnost InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland (dále jen „InnoCraft“). InnoCraft je v této souvislosti smluvním zpracovatelem společnosti heroal.

Za účelem tohoto vyhodnocování se na Vašem počítači ukládají soubory cookie. Takto získané informace ukládáme výlučně na našem serveru v Německu.

Komunikátor heroal používá Matomo s rozšířením „AnonymizeIP“. Tím se dále zpracovávají IP adresy ve zkrácené formě, přímé napojení na danou osobu je proto vyloučené. IP adresa přenesená prostřednictvím Matomo z Vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými údaji, které jsme získali.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností InnoCraft můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo později svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie .

Program Matomo je open-source projekt. Informace třetí strany o ochraně osobních údajů naleznete na stránce http://Matomo.org/privacy/policy.

Hotjar

Používáme Hotjar, analytický nástroj od společnosti Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (dále „Hotjar“), abychom lépe rozuměli požadavkům našich uživatelů a optimalizovali nabídku na naší webové stránce. Hotjar je v této souvislosti smluvním zpracovatelem společnosti heroal

S použitím technologie Hotjar získáváme lepší informace o chování našich uživatelů (například kolik času uživatelé stráví na té které straně, na jaké odkazy kliknou, co se jim líbí a co ne atd.), a to nám pomáhá reagovat na zpětnou vazbu našich uživatelů a upravit podle toho naši nabídku. Hotjar používá soubory cookie a další technologie k shromažďování informací o chování našich uživatelů a o jejich koncových zařízeních (zejména pak IP adresy přístroje, (které se získávají a ukládají výlučně v anonymizované podobě), velikosti obrazovky, typu přístroje (unikátní identifikační znaky zařízení), informací o použitém internetovém prohlížeči, místu (pouze země), preferovaném jazyku zobrazení naší webové stránky). Hotjar ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Informace nepoužívá ani společnost Hotjar, ani my, k identifikování jednotlivých uživatelů, ani se nepropojují s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v prohlášení společnosti Hotjars o ochraně osobních údajů zde.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností Hotjar můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo v libovolném časovém okamžiku svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie . . Případně můžete zpracování odmítnout kliknutím na tento opt-out odkaz.

4. Marketingové služby

Google Remarketing

Používáme službu Google Remarketing Google Ads, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen: „Google“). Google je v této souvislosti smluvním zpracovatelem společnosti heroal.

Funkce remarketingu slouží k tomu, aby se Vám po návštěvě naší webové stránky zobrazovaly naše reklamy i poté, co budete pokračovat v používání internetu. To se děje prostřednictvím souborů cookie uložených na Vašem prohlížeči, díky nimž se přes Google eviduje a vyhodnocuje vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek. Tak lze přes Google zjistit Vaši poslední návštěvu našich webových stránek. Při používání služby Google AdServices jsou shromažďovány a společnosti Google v USA předávány následující údaje: údaje o zařízení a internetovém prohlížeči (název hostitele, typ prohlížeče, odkud uživatel navštívil stránku, jazyk), IP adresa a příslušná interakce s uživatelem jak na naší webové stránce, tak na jiných webových stránkách, na kterých se zobrazují naše reklamy (například jakou stránku uživatel navštíví, jaké produkty si uživatel vybral a zakoupil, na jaké reklamy uživatel kliknul). Kromě toho se prostřednictvím souboru cookie uživateli přiřadí náhodné, pseudonymní ID, kterému jsou přiřazeny výše uvedené informace.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností Google můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo v libovolném časovém okamžiku svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie .

Další informace o ochraně osobních údajů při používání služby remarketingu Google naleznete na webové stránce https://policies.google.com/technologies/ads.

Google DoubleClick

Tato webová stránka používá on-line marketingový nástroj DoubleClick, službu nabízenou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen: „Google“). Google je v této souvislosti smluvním zpracovatelem společnosti heroal.

DoubleClick používá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, pro zlepšování informací o výkonnosti kampaně nebo pro zamezení opětovného zobrazování jedné reklamy. Přes cookies ID Google eviduje, které reklamy se na daném prohlížeči zobrazují, a může tak zabránit jejich opětovnému zobrazování. Kromě toho může služba DoubleClick pomocí cookies ID evidovat takzvané konverze, které se vztahují k poptávce po reklamě. To je případ, kdy uživatel vidí reklamu řízenou nástrojem DoubleClick a později v tom samém prohlížeči otevře webovou stránku provozovatele reklamy a něco zde koupí. Podle Googlu neobsahují soubory DoubleClick cookie žádné osobní údaje.

Na základě použitých marketingových nástrojů navazuje Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Nemáme vliv na rozsah a další používání údajů, které Google získává používáním těchto nástrojů. Navázáním spojení prostřednictvím DoubleClicku získává Google informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste na Googlu registrovaní, může se Vaše návštěva přiřadit k Vašemu účtu. Dokonce i když nejste na Googlu registrovaní, resp. jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí Vaši IP adresu a uloží ji.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností Google můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo později svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie. Případně můžete účast na tomto trackingovém procesu odmítnout různými způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče, přičemž potlačení souborů cookie třetí strany vede zejména k tomu, že nebudete dostávat žádné reklamy od třetí strany; b) deaktivací souborů cookie pro trackingovou konverzi tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby byly soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“ blokovány, přičemž toto nastavení se smaže tím, že smažete své soubory cookie; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam nabízejícího, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, přes odkaz http://www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení smaže tím, že smažete své soubory cookie; d) trvalou deaktivací ve Vašem prohlížeči pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Další informace o službě DoubleClick by Google naleznete na odkaze https://www.google.de/doubleclick a http://support.google.com/adsense/answer/2839090 a obecné informace o ochraně osobních údajů společnosti Google na odkaze: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Facebook Custom Audiences

Dále webová stránka používá funkci remarketingu „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; dále jen: „Facebook“). Společnost Facebook vystupuje jako smluvní zpracovatel společnosti heroal podle článku 28 GDPR v případě, že se v rámci používání obchodních nástrojů Facebooku zpracovávají údaje pro účely zobrazování reklam dle zájmu uživatele a měření dosahu. Společnost Facebook a společnost heroal vystupují jako společné odpovědné osoby v případě, že se v rámci používání obchodních nástrojů Facebooku zpracovávají údaje pro účely přizpůsobení reklamy (cílování) a vylepšení způsobu zobrazování reklamy.

Díky této službě Vám můžeme zobrazit reklamu dle Vašeho zájmu („Facebook-Ads“), když navštívíte sociální síť Facebook, nebo jinou webovou stránku, která využívá tento proces. Za tím účelem jsou shromažďovány následující údaje o Vaší osobě: stránky, které jste si zobrazili, navštívené tematické stránky, využití reklamy na Facebooku, použití klíčových slov, IP adresa.

Pokud jste na Facebooku registrovaní, může se Vaše návštěva přiřadit k Vašemu účtu. Dokonce i když nejste na Facebooku registrovaní, resp. jste se nepřihlásili, je možné, že nabízející zjistí Vaši IP adresu a další identifikační znaky a uloží je.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností Google můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo v libovolném časovém okamžiku svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie . Případně můžete jako přihlášený uživatel soubory cookie vypnout klepnutím na tento odkaz: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

Další informace o zpracovávání osobních údajů přes službu Facebook jsou uvedeny na odkaze https://www.facebook.com/about/privacy.

Adform A/S

K zobrazení reklamy dle Vašeho zájmu se používají soubory cookie společnosti Adform A/S, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Dánsko (dále jen: „Adform“). Společnost Adform vystupuje jako smluvní zpracovatel společnosti heroal podle článku 28 GDPR.

S použitím služby Adform se v pseudonymních uživatelských profilech ukládají informace o operačním systému, verzi prohlížeče, IP adresách, geografické poloze a také počtu kliknutí nebo zobrazení. Tyto údaje jsou používány pro následujícími účely:

 • Zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek
 • Stanovení pořadí, ve kterém návštěvník navštívil různé stránky našich webových stránek
 • Posouzení toho, které součásti našich webových stránek se musí přizpůsobit
 • Optimalizace webových stránek

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností Adform můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo v libovolném časovém okamžiku svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie . Případně můžete s použitím následujícího odkazu nastavit soubor cookie pro odhlášení, který zamezí každému dalšímu pořizování údajů: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Microsoft Advertising

Na našich webových stránkách používáme funkce remarketingu a sledování konverzního poměru služby Microsoft Advertising (dříve Bing Ads). Jedná se přitom o službu poskytovanou společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA (dále jen: „Microsoft“). Společnost Microsoft vystupuje v této souvislosti jako vlastní správce Vašich údajů.

Vzhledem k tomuto řešení můžeme zobrazovat reklamu a sledovat aktivitu uživatelů ve vztahu k těmto reklamám. K tomuto účelu společnost Microsoft vytváří soubor cookie, když s použitím služby Microsoft Advertising kliknete na zobrazenou reklamu, u které se provozovatel reklamy rozhodl pro sledování konverzního poměru. Soubor cookie shromažďuje následující údaje a předává je společnosti Microsoft: ID uživatele, údaje o reklamách, tj. údaje o přístupu k zobrazovaným reklamám a jejich použití.

Microsoft používá tyto shromážděné informace za účelem poskytování statistik návštěvníků webových stránek. Ty zahrnují mimo jiné informace o rozsahu přístupu k naší Bing reklamě a také o našich webových stránkách, které návštěvníci následně navštívili. Pomocí sledování napříč všemi koncovými zařízeními (tzv. cross-device tracking) může Microsoft navíc v co největší míře sledovat Vaše chování napříč několika koncovými zařízeními. Tímto způsobem Vám může Microsoft zobrazovat personalizovanou reklamu napříč několika koncovými zařízeními.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností Microsoft můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo v libovolném časovém okamžiku svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie . Případně můžete získávání údajů zamezit také příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Pokud máte založený účet Microsoft, můžete nastavení personalizované reklamy navíc upravit na odkazu https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out .

Další informace o službě Microsoft Advertising, pořizování a používání údajů a základní informace o ochraně Vašich osobních údajů naleznete na této webové stránce:https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2.

LinkedIn Insights a Conversion Tracking

Pro tyto webové stránky používáme LinkedIn Insight Tag, službu společnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen: „LinkedIn“). Působí jako zpracovatel společnosti heroal podle čl. 28 GDPR.

LinkedIn Insight Tag vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie, který shromažďuje následující údaje: IP adresa, časové razítko, aktivita na stránce, demografické údaje LinkedIn, pokud je uživatel aktivním členem LinkedIn.

S použitím této technologie můžeme vytvářet zprávy o dopadu naší reklamy a získávat informace o používání naší webové stránky. Za tím účelem jsme nástroj LinkedIn Insight Tag integrovali do naší webové stránky, takže pokud navštívíte tuto webovou stránku a současně budete přihlášeni ke svému účtu na síti LinkedIn, naváže se spojení se serverem LinkedIn. Vaše údaje zpracováváme pro účely vyhodnocení reklamních akcí a získání informací o návštěvnících webové stránky, kteří k nám mohli zavítat díky naší prezentaci na sociální síti LinkedIn

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Získávání Vašich údajů společností LinkedIn můžete zamezit, a to tak, že odmítnete poskytnout svůj souhlas nebo později svůj souhlas odvoláte v nastavení souborů cookie .

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete zde.

Pixel Pinterest (značka Pinterest)

Na našich webových stránkách je také integrován takzvaný "Pinterest tag" společnosti Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko ("Pinterest"), který slouží k analýze a optimalizaci naší online nabídky.

Díky tomu může Pinterest určit návštěvníka webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam. Pinterest získává informace o tom, že uživatel navštívil webové stránky a o jaké nabídky má zájem. Pokud je návštěvník webové stránky zároveň členem Pinterestu, mohou se na Pinterestu zobrazovat také odpovídající reklamy a nabídky (prostřednictvím tzv. "custom audiences").

Pomocí značky Pinterest chceme zajistit, aby naše reklamy na Pinterestu odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. Pomocí tagu Pinterest můžeme sledovat účinnost reklam na Pinterestu pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Pinterestu přesměrováni na naše webové stránky (tzv. "konverze").

Během používání jsou zpracovávány následující informace Informace o zařízení, používaném operačním systému, IP adrese, čase přístupu na naše webové stránky. V této souvislosti jsou osobní údaje předávány do USA.

Právním základem pro související zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s vaším souhlasem.

Odvolání: Svůj souhlas s používáním marketingových souborů cookie a inteligentních pixelů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odkaz na nastavení souborů cookie najdete v zápatí.

5. Integrované služby třetích stran

Google Maps

Tato webová stránka používá produkt Google Maps. Google Maps je službou poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: „Google“).

Google Maps jsou přitom integrovány v podobě řešení s dvojitým kliknutím. Když udělíte svůj souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a GDPR se zapnutím produktu Google Maps tím, že kliknete na plug-in Google Maps na podstránce, na které je vložen, získá společnost Google informaci o tom, že jste si zobrazili příslušnou webovou podstránku naší webové stránky. K tomu se shromáždí údaje, které přenáší Váš prohlížeč na Google. To je například IP adresa, datum a čas poptávky, právě přenesené množství dat, operační systém a jeho plocha, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Ke zpracování takových informací dochází bez ohledu na to, zda jste při prohlížení přihlášeni ke svému uživatelskému účtu u společnosti Google, anebo zda žádný uživatelský účet nemáte. Jestliže budete přihlášeni ke svému účtu u společnosti Google, budou Vaše údaje přímo přidruženy k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu na Google, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako profily používání a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě internetové stránky odpovídající poptávce.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube

V naší on-line nabídce máme integrovaná videa z YouTube, která jsou uložena na webové stránce www.youtube.com a lze je spustit přímo z naší webové stránky. YouTube je služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (dále „Google“).

Videa jsou integrována s „rozšířeným režimem ochrany údajů“, tzn. že pokud si videa nepřehráváte, nepřenáší se o Vás jako uživateli společnosti Google žádné údaje. Teprve když si přehrajete video, obdrží společnost Google informace o tom, že jste vyvolali danou podstránku naší webové stránky. Váš prohlížeč přitom pořídí údaje, které následně předá provozovateli služby YouTube. To je například IP adresa, datum a čas poptávky, právě přenesené množství dat, operační systém a jeho plocha, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Děje se tak nehledě na to, zda YouTube poskytlo uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda zde žádný účet neexistuje. Jestliže budete přihlášeni ke svému účtu u společnosti Google, budou Vaše údaje přímo přidruženy k Vašemu účtu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a GDPR, který jste udělili tím, že jste klikli na video.

Bez ohledu na to, jak video přehrajete, YouTube vytvoří soubory cookies při vyvolání stránky, na které je vloženo video YouTube, a ty odešlou údaje o Vás (zejména IP adresu a informace o navštívených stránkách) do sítě Double-Click společnosti Google. Právním základem pro zpracování těchto údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a GDPR, který jste udělili v nastavení souborů cookie.

Další informace o účelu a rozsahu pořizování údajů a jejich zpracování společností YouTube získáte v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Na našich webových stránkách používáme pluginy od firmy Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, abychom vás s jejich pomocí lépe seznámili s naším podnikem a mohli vám nabídnout videa s dalšími informacemi.

Pluginy jsou označeny logem Vimeo.

Začlenění těchto pluginů se provádí pomocí takzvané metody dvou kliknutí, která nejlépe chrání návštěvníky našich webových stránek. To znamená, že se vaše osobní údaje (zejména vaše IP adresa) nesdělují společnosti Vimeo již při vyvolání webových stránek. Místo toho musíte nejprve aktivovat začleněná videa kliknutím. Tímto kliknutím udělíte svůj souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR, který umožní navázat spojení se servery Vimeo.

Na základě připojení obdrží společnost Vimeo informaci, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našeho webového přístupu, a to i v případě, že nemáte profil Vimeo nebo právě nejste přihlášeni.

Tato informace (včetně vaší IP adresy) je přímo sdělena vaším prohlížečem serveru společnosti Vimeo v USA a zde uložena. Pokud jste přihlášeni u Vimeo, může Vimeo bezprostředně přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu účtu. Když interagujete s pluginy, například spustíte video, je tato informace rovněž přímo předána na server Vimeo a zde uložena.

Nechcete-li, aby společnost Vimeo přímo přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našeho webového přístupu k vašemu účtu, musíte se před aktivací pluginů od Vimeo odhlásit.

Údaje se podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR sdělují s vaším souhlasem do USA jako třetí země, pokud nám tento souhlas udělíte, poté, co jsme vás poučili o případně chybějících nebo omezených možnostech právní ochrany a o slabší ochraně osobních údajů v USA oproti EU. Další informace v tomto ohledu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

6. Komunikátor heroal

Jako uživatel komunikátoru heroal získáváte možnost si na jedné straně prohlížet či stahovat a/nebo jinak používat obsahy v souvislosti s produkty společnosti heroal, např. katalogy, konstrukční výkresy a různé softwarové nástroje a software pro správu a zobrazení obsahů a dat. Na druhé straně můžete pomocí komunikátoru heroal elektronicky komunikovat se společností heroal.

Při přihlášení do komunikátoru heroal shromažďujeme vaše základní údaje (povinná pole: oslovení, jméno a příjmení, adresa, firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, jazyk; nepovinné údaje: číslo zákazníka, pozice ve firmě, číslo faxu, webové stránky, produkty, které vás zajímají) a váš požadavek. Kromě toho anonymizovaně hodnotíme data o používání komunikátoru heroal, např. které funkce se v rámci komunikátoru heroal využívají. Tyto údaje vyhodnocujeme pouze za účelem zkvalitnění komunikátoru heroal a v žádném případě z nich nelze získat informace o Vaší osobě.

Zpracovávání osobních údajů probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. b, f GDPR. Cílem zpracování údajů a naším oprávněným zájmem je péče o zákazníka, poskytnutí zmíněných obsahů, vytvoření smlouvy a schopnost zodpovědět nám zaslané zprávy.

7. Navázání kontaktu

Na naší internetové stránce naleznete kontaktní formuláře, které můžete použít pro elektronický kontakt (např. při hledání obchodního partnera). Další možnost kontaktování je přes uvedené e-mailové adresy. Pokud nás kontaktujete jedním z těchto způsobů, shromažďujeme zadané a zprostředkované osobní údaje.

V případě použití kontaktního formuláře se zpracované osobní údaje sestaví ze zadaných základních údajů (povinná pole: jméno, příjmení, e-mailová adresa; nepovinná pole: telefonní číslo, produkty, které vás zajímají). Pokud nás kontaktujete přes e-mail, zpracujeme Vaši e-mailovou adresu a osobní údaje vyplývající z textu e-mailu.

Zpracování probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem zpracování údajů a naším oprávněným zájmem je péče o zákazníka a schopnost zodpovědět nám zaslané zprávy.

8. Zpravodaj

Společnost heroal zasílá zpravodaj, e-maily a další elektronická oznámení (dále „zpravodaj“) na základě souhlasu příjemce nebo zákonného povolení. V našem zpravodaji Vás informujeme o aktuálních tématech a novinkách ohledně heroal a produktové nabídky heroal.

Pro přihlášení k našemu zpravodaji používáme tzv. metodu double-opt-in. Po přihlášení je odeslána na uvedenou e-mailovou adresu zpráva, ve které jste požádáni o potvrzení odběru zpravodaje. Pokud své přihlášení nepotvrdíte do 60 dní, budou Vaše informace opět smazány. Kromě toho vždy ukládáme Vámi používané IP adresy a čas přihlášení a potvrzení. Metoda double-opt-in slouží k tomu, aby bylo možné prokázat Vaše přihlášení a popř. vysledovat potenciální zneužití Vašich osobních údajů.

Jediným povinným údajem pro zasílání zpravodaje je Vaše e-mailová adresa. Sdělení dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a používá se pouze v případě cíleného kontaktování Vaší osoby. Po obdržení Vašeho potvrzení uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání zpravodaje. (Právním základem je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR.)

Pro technické zdokonalení našeho zpravodaje jsou zaznamenávány informace o otevírání dokumentů a klikání na stránky. Samostatné měření úspěšnosti nelze zrušit.

Váš souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat a zrušit odběr zpravodaje. Zrušení souhlasu můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu newsletteru, e-mailem na info@heroal.de nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Pro zasílání newsletteru používáme e-mailingovou platformu Mailchimp:

E-mailingová platforma; poskytovatel služby: „Mailchimp“ – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; WWW: https://mailchimp.com; Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

9. Fonty Google pro webové stránky

Tato webová stránka používá k jednotnému zobrazení obsahu fonty Google pro webové stránky. Po vyvolání webové stránky se z externích serverů společnosti Google ve Spojených státech načtou písma (font). Za tím účelem je potřeba, aby internetový prohlížeč, který používáte, navázal spojení se servery společnosti Google. Společnost Google tím získá informaci o tom, že z Vaší IP adresy byla navštívena naše webová stránka.

Právním základem pro zpracování získávaných údajů je Váš souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Pořizování údajů o Vaší osobě společností Google můžete zamezit také tak, že odvoláte svůj souhlas. Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat v nastavení souborů cookie . Informace o fontech Google naleznete zde: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1

Používáním průvodců výrobky, jakož i poradních systémů, systémů vyhledávání a chatbotů, které se nacházejí na těchto webových stránkách, souhlasíte s těmito ustanoveními. Při používání průvodců výrobky, které jsou součástí těchto webových stránek, můžete zabránit zaznamenávání vašich údajů analytickým systémem webu provozovaným společností excentos, a prohlížet či měnit stav, a to po kliknutí zde. Uloží se cookie opt-out , která zamezí dalšímu shromažďování vašich údajů při příští návštěvě těchto webových stránek.

Informace o Vašem právu na vznesení námitky podle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Z důvodů, které vyplývají z Vaší specifické situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR (zpracování údajů na základě vyvažování zájmů); to platí také pro další profilování opírající se o toto ustanovení ve smyslu článku 4 č. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pouze v případě, kdy můžeme prokázat nutné důvody pro zpracování, které se musí chránit a které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo kdy zpracování slouží k uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků.

V jednotlivých případech zpracováváme osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, dokud souvisí s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudeme vaše osobní údaje za tímto účelem dále zpracovávat.

Námitku můžete podat jakoukoli formou a měla by směřovat na místa uvedená v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném v prvním odstavci – Všeobecná část pod číslem 1 a 2.