Residence in Haan, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Hotel & Mieszkanie
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal C 50 HI, heroal W 72, heroal D 92 UD
Location:
Haan, Germany
objectRef.object.architect
a vier sechs Architektur & Interieur
objectRef.object.processor
Wigger Fenster + Fassaden GmbH

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: