Warunki korzystania i warunki licencji

Poniższe warunki obowiązują w przypadku treści dostępnych online, baz danych lub informacji udostępnianych w witrynie internetowej heroal pod adresem: heroal.de, należącej do firmy heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl, Niemcy (dalej zwanej: „heroal”).

Firma heroal zamieszcza online na stronie heroal informacje, takie jak grafiki, ilustracje, dokumenty dźwiękowe, nagrania wideo, teksty, informacje o przetargach oraz pliki do pobrania (dalej zwane „treścią”) w celu udostępniania informacji przez Internet (dalej: „witrynę internetową”). Korzystanie z tej oferty online oznacza zgodę na następujące warunki korzystania i warunki licencji.

Prawa autorskie i prawa do korzystania
Firma heroal jest i pozostanie właścicielem praw (w szczególności wszelkich pozycji chronionych prawem autorskim oraz powiązanych praw ochronnych, w tym prawa autora bazy danych, a także innych praw, w tym pozycji prawnych uzupełniającej ochrony skonkretyzowanego wyniku pracy w prawie konkurencji) w ramach dostępnych w witrynie internetowej heroal treści (w tym aktualności heroal) i baz danych.

Powielanie udostępnianych w witrynie internetowej treści w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody firmy heroal.

Umożliwienie korzystania
Firma heroal umożliwia korzystanie z witryny internetowej heroal w ramach własnych możliwości technicznych i operacyjnych użytkownika. Firma heroal stara się przy tym o zapewnienie możliwie płynnego korzystania. Przejściowe ograniczenia czy przerwy — spowodowane np. usterkami technicznymi — są w każdej chwili możliwe. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za spełnienie warunków technicznych koniecznych do korzystania zgodnego z umową. Firma heroal nie ma obowiązku udzielania porad w tym zakresie. Użytkownicy nie mają prawa wykonywać czynności, które mogą zakłócać płynne działanie witryny internetowej heroal, w szczególności takich, które mogą nadmiernie obciążyć systemy.

Zgodna na użytkowanie
Firma heroal przyznaje użytkownikowi nieprzenoszalne, niewyłączne i ograniczone czasowo (na czas trwania uprawnionego korzystania z witryny internetowej heroal) prawo do korzystania z dostępnych w witrynie internetowej heroal treści. Użytkownik może je wykorzystywać do pozyskania informacji, wykonywania obowiązków i planowania w celu użycia produktów heroal zgodnie ze swoją branżą. Prawa obejmują również prawo do zapisywania, o ile odbywa się to w ramach normalnego przebiegu pracy i/lub normalnego korzystania z witryny internetowej heroal. Użytkownik jest uprawniony do pobierania treści („pobieranie”), a także do jej drukowania tylko wtedy, gdy firma heroal udostępnia możliwość pobierania lub drukowania w formie funkcji (np. w formie przycisku pobierania lub łącza).

Powyższe nie dotyczy prawa do powielania lub rozpowszechniania w całości lub w części, wykraczającego poza pojedynczy przypadek korzystania, np. udostępniania tych treści samodzielnie w Internecie lub rozpowszechniania ich, gdy wykraczają poza pojedynczy przypadek. Użytkownik nie zapewni stronom trzecim dostępu do treści baz danych w sposób wykraczający poza to użytkowanie. Każda zmiana, edycja, rozdzielenie/rozłączenie lub inna modyfikacja baz danych i/lub treści (włącznie z modyfikacją za pomocą tzw. wtyczek, tłumaczeniem, inżynierią zwrotną, dekompilacją, dezasemblacją lub łączeniem z innym oprogramowaniem i/lub innymi danymi lub bazami danych), usuwanie logotypów i/lub nazw firmy, i/lub nazw właściciela praw autorskich, i/lub adnotacji o prawach autorskich nie jest dopuszczalna. Postanowienia § 69e niemieckiej ustawy o prawach autorskich (UrhG) pozostają nienaruszone. Użytkownik nie może w inny sposób sprzedawać, wypożyczać ani podlicencjonować, udostępniać odpłatnie stronom trzecim lub wykorzystywać komercyjnie treści i/lub baz danych. Naruszenie niniejszych postanowień uprawnia firmę heroal do bezzwłocznego wypowiedzenia umowy i zobowiązuje użytkownika m.in. do wypłaty odszkodowania (§ 97 UrhG). Tego typu naruszenie może być ponadto karalne (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG).

Treści przekazywane przez użytkownika
Przekazując firmie heroal, za pomocą witryny internetowej heroal, treści lub inne dane, użytkownik przyznaje firmie heroal prawo do nieodpłatnego korzystania z tych treści i danych w celu określonym w danej sytuacji. To prawo obejmuje każdorazowo korzystanie, w ramach przekazania, z wiadomości i jej załączników oraz ich odebranie, a także prawo do przekazania ich stronom trzecim, o ile jest to nakazane przez przepisy prawa lub jest wymagane przez odpowiednie urzędy lub sądy. Przekazując te dane, użytkownik oświadcza wobec firmy heroal, że jest uprawniony do związanego z przekazaniem przyznania praw.

Odpowiedzialność
Ze względu na objętość danych, które są dostępne online w formie treści i baz danych, pomimo starannej edycji i sprawdzania w pojedynczych przypadkach mogą się zdarzyć błędy w treści lub nieprawidłowe dane. Firma heroal nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z witryna internetową lub za błędy w dostępnej tam treści, łącznie z bazami danych i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tych błędów szkody, a także za prawidłowość udostępnianych treści i informacji.

Dotyczy to w szczególności także ograniczeń w dostępności i działaniu witryny internetowej heroal. Użytkownik końcowy podejmie dlatego odpowiednie środki zaradcze na wypadek, gdyby witryna internetowa nie działała całkowicie lub częściowo.

Firma heroal nie ma obowiązku udzielania gwarancji ani wypłaty odszkodowania ze względu na niniejsze porozumienie. Firma heroal i użytkownik końcowy zgadzają się w szczególności, że korzystanie z witryny internetowej, a także treści nie zastępuje fachowego doradztwa.

Prawo, mające zastosowanie, właściwość miejscowa sądu
Niniejsze porozumienie podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem regulacji prawa prywatnego międzynarodowego. Właściwość miejscowa sądu w przypadku wszystkich sporów wynikających lub związanych z niniejszym porozumieniem to Gütersloh.