Ogólne warunki handlowe spółki

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Straße 80
33415 Verl (Niemcy)

Tel.: +49 5246 507-0
Faks: +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1 Zakres obowiązywania
1.1 Nasze dostawy, usługi i oferty są realizowane wyłącznie w oparciu o niniejsze ogólne warunki handlowe. Obowiązują również w przypadku wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione. Warunki uznaje się za zaakceptowane najpóźniej w momencie przyjęcia towaru lub usługi.

1.2 Potwierdzenia dokonywane przez klienta, w których powołuje się on na własne warunki handlowe lub warunki zakupu, są stanowczo odrzucane.

1.3 Odmienne warunki handlowe obowiązują wyłącznie po naszym pisemnym potwierdzeniu.

2 Oferta i zawarcie umowy
2.1 Nasze oferty nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży. W przypadku usług i kalkulacji obowiązują ceny aktualne w dniu wysyłki lub odbioru towaru. Istotne zmiany kosztów (np. na skutek wzrostu ceny surowców lub płac) w czasie realizacji zamówienia uprawniają nas do domagania się skorygowania cen oraz do odstąpienia od umowy w razie braku porozumienia. Dostawy realizowane własnym transportem ciężarowym przy wysokości zamówienia powyżej 3000,00 € odbywają się na nasz koszt. W przypadku innych rodzajów przesyłek i wartości zamówienia poniżej 3000,00 € koszty przesyłki ponosi kupujący.

2.2 Jeśli zamówienie klienta stanowi wiążącą propozycję zawarcia umowy (zgodnie z § 145 BGB (niemiecki kodeks cywilny)), możemy przyjąć tę propozycję w ciągu 2 tygodni. Przyjęcie może się odbyć w formie pisemnej lub poprzez dostawę towaru.

2.3 Jeśli w potwierdzeniu realizacji zamówienia nie podano inaczej, ryzyko przechodzi na klienta w momencie dostawy lub wysyłki towaru, tzn. w momencie przekazania przesyłki osobie odpowiedzialnej za jej transport lub w momencie, gdy towar opuści nasz magazyn lub zakład w celu wysyłki. Jeśli wysyłka jest niemożliwa nie z naszej winy, ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą powiadomienia o gotowości towaru do wysyłki. Przesyłki nie są objęte ubezpieczeniem transportowym.

2.4 O ile nie uzgodniono inaczej, nie obciążamy kupującego kosztem opakowania jednorazowego i nie przyjmujemy go z powrotem. Nie jesteśmy zobowiązani do jego odbioru. Opakowania specjalne, np. palety stalowe i skrzynie, są fakturowane po kosztach własnych. Stalowe palety klient musi zwrócić na własny koszt. W przypadku odesłania przez klienta na własny koszt opakowania w stanie zdatnym do użytku, wystawiamy fakturę korygującą na pełną wartość opakowania

3 Ceny/warunki płatności
3.1 Wszystkie ceny, o ile nie ustalono inaczej, to ceny netto wyrażone w euro. Zostanie do nich doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

3.2 O ile nie ustalono inaczej, zapłata musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, bez żadnych potrąceń. Potrącenia skonta mogą zostać uznane wyłącznie w przypadku dokonania płatności w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury (maks. skonto 2%). Skonta udzielamy tylko wtedy, gdy wszystkie zobowiązania płatnicze, również z wcześniejszych dostaw, są spełnione, a kwota faktury wpłynie na nasze konto lub zostanie zapisana na dobro naszego rachunku punktualnie we wskazanym terminie.

3.3. Po przekroczeniu ustalonego terminu płatności jesteśmy uprawnieni do domagania się ustawowych odsetek z tytułu zwłoki, co nie wymaga osobnej informacji o postawieniu w stan zwłoki. Nie wyklucza to prawa do dochodzenia dodatkowego odszkodowania.

3.4 Płatność uważa się za zrealizowaną, jeśli możemy w pełni dysponować zapłaconą kwotą. Czeki są przyjmowane tylko w celu wykonania zobowiązania. Płatność uznaje się za dokonaną dopiero po zrealizowaniu czeku, gdy możemy w pełni dysponować kwotą.

Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania obcych lub własnych akceptów. Koszty i opłaty dyskontowe ponosi klient. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminowy wykup prolongowanych weksli.

3.5 Klientowi przysługuje prawo do kompensaty, jeśli jego roszczenia wzajemne uznano za prawomocne, niepodważalne lub zostały przez nas uznane. Poza tym klient może skorzystać z prawa do zatrzymania rzeczy, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

4 Dostawy
4.1 Ustalenie wiążących terminów wymaga formy pisemnej i odbywa się indywidualnie. Podany termin rozpoczyna swój bieg dopiero po wyjaśnieniu wszystkich kwestii technicznych. W razie niedotrzymania wiążącego, potwierdzonego pisemnie terminu klient jest zobowiązany do wyznaczenia na piśmie stosownego dodatkowego terminu. Jeśli również ten termin nie zostanie zachowany, klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

4.2 Jeśli nie możemy dotrzymać wiążących terminów dostawy z powodów niezależnych od nas (niedostępność usługi), niezwłocznie poinformujemy o tym klienta i udzielimy informacji na temat przewidywanego nowego terminu dostawy. Jeśli usługa będzie niedostępna również w ciągu nowego terminu dostawy, przysługuje nam prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. W takim przypadku niezwłocznie zwrócimy klientowi dokonaną płatność. Za niedostępność usługi w rozumieniu tego postanowienia uznaje się w szczególności brak terminowej dostawy od naszego poddostawcy, o ile zawarliśmy zgodną z zamówieniem klienta transakcję. Nasze ustawowe prawo do odstąpienia i wypowiedzenia umowy oraz przepisy prawne mówiące o realizacji umowy w przypadku wykluczenia obowiązku spełnienia zobowiązania (np. niemożność lub niemożliwość wykonania usługi) pozostają nienaruszone. Nienaruszone pozostaje też prawo do odstąpienia i wypowiedzenia umowy przez klienta zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

4.3 Klient może dochodzić roszczeń z tytułu zwłoki, jeśli zwłoka powstała z naszej winy. W takim wypadku wymagane jest jednak wezwanie przez klienta. W przypadku naruszenia obowiązków umownych przez nas lub naszych podwykonawców w wyniku nieznacznego zaniedbania, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkody typowej dla umowy.

Nie narusza to naszej odpowiedzialności za szkody z tytułu zagrożenia życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu oraz z powodu umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Ponadto nie narusza to naszej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

4.4 Jeśli klient zwleka z odbiorem lub narusza inny obowiązek współdziałania, to w celu zrekompensowania naszych kosztów jesteśmy uprawnieni (bez uszczerbku dla innych roszczeń) do domagania się ryczałtu w wysokości od 3% do 10% wynagrodzenia. Klient może jednak udowodnić, że nie ponieśliśmy szkody albo że nasza szkoda jest znacznie niższa niż kwota ryczałtowa wskazana w 1 zdaniu.

5 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
5.1 Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do czasu całkowitej zapłaty przez klienta wszystkich należności wynikających z umowy, włącznie ze zobowiązaniami, które powstaną w przyszłości — również z umów zawartych jednocześnie lub w późniejszym czasie. Dotyczy to również sytuacji, gdy poszczególne lub wszystkie należności zostały umieszczone na rachunku bieżącym, a saldo jest rozliczone lub uznane.

5.2 Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą stanowić przedmiotu zastawu ani zabezpieczenia do czasu całkowitej zapłaty należności. Jeśli osoby trzecie mają dostęp do należącego do nas towaru, klient musi nas o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie.

5.3 Klient ma prawo do odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej, pod warunkiem że należności z odsprzedaży zostaną scedowane na nas w następujący sposób: Klient już teraz ceduje na nas wszystkie należności ze wszystkimi prawami dodatkowymi, które będą mu przysługiwać z tytułu odsprzedaży w stosunku do nabywcy lub osób trzecich i obojętnie, czy towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie sprzedany bez przetworzenia lub po przetworzeniu.

Klient jest upoważniony do ściągania należności również po ich scedowaniu. Postanowienie to nie narusza naszego prawa do samodzielnego ściągania należności. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania tych należności, dopóki klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych. Na żądanie klient musi nam udostępnić wszystkie dane niezbędne do ustalenia tożsamości osób trzecich i dochodzenia scedowanych należności. Jeśli towar zostanie odsprzedany z innymi towarami należącymi do klienta, to wysokość naszych roszczeń wobec nabywcy jest równa cenie dostawy uzgodnionej przez nas z naszym klientem.

5.4 Obróbka i przetworzenie towaru objętego zastrzeżeniem własności odbywa się dla nas jako producenta w rozumieniu § 950 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), jednak bez zobowiązywania nas do czegokolwiek. Przetworzony towar jest uznawany za towar objęty zastrzeżeniem własności w rozumieniu niniejszych warunków. Jeśli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie przetworzony lub w sposób nieodwracalny połączony z innymi nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy prawo do własności nowej rzeczy w proporcji wartości faktury towaru objętego zastrzeżeniem własności do wartości faktury drugiego użytego towaru w momencie przetworzenia lub połączenia. Powstałe w ten sposób prawa współwłasności są uznawane za towar objęty zastrzeżeniem własności w rozumieniu niniejszych warunków. Jeśli nasze towary zostaną połączone lub w sposób nieodwracalny pomieszane z innymi ruchomymi przedmiotami w jedną całość, a druga rzecz uchodzi za rzecz główną, niniejszym uzgadnia się, że klient ceduje na nas proporcjonalnie prawo współwłasności, o ile główna rzecz należy do niego. W przypadku rzeczy powstałej na skutek przetworzenia, połączenia oraz zmieszania obowiązują te same postanowienia, co w przypadku towaru objętego zastrzeżeniem własności.

5.5 W przypadku naruszenia przez klienta umowy, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, po wyznaczeniu stosownego terminu płatności jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Mamy wtedy prawo do przyjęcia zwrotu dostarczonego już towaru, a klient jest zobowiązany do jego wydania. W przypadku zajęcia lub innych ingerencji osób trzecich klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie na piśmie, przesyłając protokół zajęcia oraz zapewnienie z mocą przyrzeczenia o tożsamości zajętego przedmiotu.

5.6 Bez naruszania obowiązku płatności klienta jesteśmy uprawnieni do sprzedaży przyjętego z powrotem towaru i wystawienia faktury korygującej w wysokości zysku ze sprzedaży lub po potrąceniu obniżenia wartości w wysokości 25%. Podstawą jest pierwotna cena z faktury. Obniżenie wartości wynika z pogorszenia stanu materiału, kosztów odbioru oraz pogorszenia stanu towaru na skutek transportu. Klient może jednak udowodnić, że nie ponieśliśmy szkody albo że nasza szkoda jest znacznie niższa niż kwota ryczałtowa wskazana w 1 zdaniu.

5.7 Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie klienta zwolnimy zabezpieczenia wg naszego wyboru.

6 Rękojmia
6.1 Klient jest zobowiązany do rozpakowania i sprawdzenia dostarczonego towaru natychmiast po jego otrzymaniu (377 HGB (niemiecki kodeks handlowy)). Wszelkiego rodzaju reklamacje należy zgłaszać pisemnie w ciągu 8 dni od daty dostawy. Ukryte wady należy zgłosić natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 10 dni od daty ich stwierdzenia. Po upłynięciu tego terminu towar uważa się za dostarczony i przyjęty bez zastrzeżeń.

6.2 Wady usuwane są poprzez naprawę lub wymianę. Po nieudanym usunięciu wady lub jeśli wiązałoby się ono z nieproporcjonalnymi kosztami, klientowi przysługuje prawo do upustu lub odstąpienia od umowy. W przypadku tylko nieznacznych wad lub nieznacznego naruszenia naszych zobowiązań odstąpienie od umowy jest wykluczone.

6.3 Na nasze towary udzielamy rękojmi zgodnie z ustawowym terminem, o ile klient używa towar w zwykły sposób zgodny z przeznaczeniem. Jednocześnie podkreślamy, że podane przez nas dane techniczne dotyczące przedmiotu usługi i jego przeznaczenia odpowiadają w przybliżeniu charakterowi i typowi towaru. Dopuszczalne tolerancje wg DIN nie stanowią podstawy do reklamacji i nie stanowią wady. Wada nie jest uznawana za wadę z naszej winy, jeśli powstała w wyniku naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania, nieodpowiedniego przechowywania lub zastosowania, o którym nie powiadomiono nas pisemnie przy zawarciu umowy. Termin rozpoczyna swój bieg w momencie wydania towaru klientowi

7 Odszkodowanie/odpowiedzialność cywilna
7.1 Jeśli z poniższych postanowień nie wynika inaczej, wyklucza się prawo klienta do dochodzenia odszkodowania, bez względu na podstawę prawną. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski lub inne szkody majątkowe klienta.

7.2 W przypadku naruszenia przez nas lub naszych podwykonawców obowiązków umownych w wyniku nieznacznego zaniedbania, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkody typowej dla umowy. Za szkody wynikające z zagrożenia życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu klienta oraz z powodu umyślnego działania i rażącego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność wg obowiązujących przepisów prawa. Obowiązuje to również w przypadku, gdy z powodu braku gwarantowanej właściwości rzeczy lub celowego niepowiadomienia o wykrytej wadzie, klient zamiast realizacji usługi żąda odszkodowania. Ponadto nie narusza to naszej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

7.3 Jeśli nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, to samo obowiązuje w przypadku odpowiedzialności cywilnej naszych pracowników, współpracowników, przedstawicieli i podwykonawców

8 Przewidywane naruszenie umowy
Jeśli po zawarciu umowy stwierdzimy brak zdolności klienta do wywiązania się z płatności na naszą rzecz, przysługuje nam prawo do wstrzymania realizacji naszych usług. To prawo do odmowy wykonania usługi z naszej strony traci ważności, gdy klient uiści płatność lub przedłoży stosowne zabezpieczenie. Jesteśmy uprawnieni do wyznaczenia stosownego terminu, w którym klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostawę lub przedłoży stosowne zabezpieczenie. Po bezskutecznym upływie terminu jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy

9 Stosowane prawo/właściwość miejscowa sądu/nieważność części postanowień
9.1 W przypadku niniejszych warunków handlowych i wszystkich stosunków prawnych pomiędzy nami a klientem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

9.2 Integralną część naszych dostaw stanowią również nasze ogólne warunki użytkowania.

9.3 Jeśli w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, to dla wszystkich sporów wynikłych bezpośrednio lub pośrednio na tle stosowania umowy wyłączną właściwość miejscową ma sąd rejonowy w Gütersloh i sąd okręgowy w Bielefeld, w zależności od wartości przedmiotu sporu.

9.4 Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych warunków handlowych jest lub okaże się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Jeśli nieważność polega na określeniu świadczenia lub terminu, w jego miejsce zostanie zastosowana regulacja ustawowa.