Uživatelské a licenční podmínky

Tyto podmínky platí pro obsahy, databáze nebo informace vyžádané online na webové stránce heroal.de společnosti heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl, Německo (dále jen: „heroal“).

heroal nabízí na svých webových stránkách informace, které lze vyžádat online, např. grafy, portréty, zvukové dokumenty, videosekvence, texty, výpisy a materiály ke stažení (dále jen: „obsahy“) za účelem poskytnutí informací prostřednictvím internetu online (dále jen „webové stránky“). Používání této online nabídky předpokládá souhlas s uživatelskými a licenčními podmínkami.

Autorská a uživatelská práva
heroal je a zůstává vlastníkem práv (zejména všech autorsky chráněných pozic a podobných ochranných práv včetně práva zhotovitele databází a všech ostatních práv včetně právních pozic doplňkové ochrany výkonu s ohledem na právo hospodářské soutěže) k obsahům vyžádaným v rámci webových stránek heroal (včetně zpráv zveřejňovaných společností heroal) a databází.

Kopírování obsahů poskytovaných na webových stránkách do jiných elektronických nebo tištěných publikací není bez výslovného souhlasu firmy heroal dovoleno.

Umožnění používání
heroal umožňuje používání svých webových stránek v rámci vlastních technických a provozních možností. Zároveň se heroal snaží o maximální využitelnost bez jakéhokoliv přerušení. Přechodná omezení nebo přerušení – například z důvodů technických poruch – mohou nastat kdykoliv. Uživatel je sám odpovědný za splnění potřebných technických předpokladů v souladu se smlouvou. heroal není povinen v této souvislosti poskytovat poradenské služby. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv jednání ze své strany, které by mohlo omezit plynulý provoz, zejména nadměrně zatížit systém.

Povolení užívání
heroal poskytuje uživateli nepřevoditelné, nevýhradní a časově omezené právo k oprávněnému používání webových stránek heroal na dobu jejich používání, které zahrnuje používání obsahů vyžádaných uživatelem v rámci webových stránek heroal při práci uživatele v příslušném oboru za účelem získání informací o výrobcích heroal při práci a projektování. Tato práva zahrnují právo na ukládání, pokud to souvisí s běžným procesem vyžádání informací a/nebo běžným používáním webových stránek heroal. Obsahy může uživatel stahovat („download“) nebo tisknout pouze tehdy, jestliže heroal umožní funkci stahování nebo tisku (např. pomocí tlačítka nebo odkazů ke stahování).

Poskytnutí této možnosti nezahrnuje právo kopírovat nebo šířit obsahy zcela nebo částečně nad rámec jednotlivých případů použití, poskytovat je například samostatně na internetu ke stažení nebo je šířit nad rámec jednotlivých případů. Uživatel neposkytne třetím osobám žádný přístup k obsahům databází nad rámec tohoto použití. Každá změna, přepracování, rozdělení/oddělení nebo jiná modifikace databází a/nebo obsahů (včetně modifikace na základě add-on programů, překladu, zpětného vývoje, dekompilace, disassemblingu nebo propojení s jiným softwarem a/nebo jinými daty nebo databázemi), odstranění log a/nebo firemních označení a/nebo označení autora díla a/nebo poznámek o autorovi je zakázána; § 69e zákona o autorských právech UrhG zůstává nedotčen. Uživatel nesmí obsahy a/nebo databáze prodávat, pronajímat, sublicencovat nebo jinak poskytovat třetím osobám za úplatu nebo je zhodnocovat komerčním způsobem. Porušení těchto ustanovení opravňuje firmu heroal k okamžité výpovědi a zavazuje uživatele mimo jiné k náhradě škody (§ 97 UrhG); takové porušení může být i kromě toho trestné (§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG).

Obsahy předávané uživatelem
Tím, že uživatel prostřednictvím webových stránek heroal předá firmě heroal obsahy nebo jiná data, jí bezplatně poskytne právo k užívání těchto obsahů a data za účelem souvisejícím s tímto předáváním. Toto právo zahrnuje za všech okolností užívání v rámci předávání zprávy a jejích příloh a jejich přijetí, jakož i právo k předání třetím osobám, pokud je tak předepsáno zákonem nebo úředně či soudně nařízeno. Předáním uživatel vůči firmě heroal prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí práva v souvislosti s předáním.

Záruka
Při množství údajů obsažených v online vyžádaných obsazích a databázích se mohou i přes pečlivé zpracování a kontrolu ojediněle vyskytnout chybné obsahy nebo údaje. Firma heroal neručí za chyby v souvislosti s webovými stránkami heroal nebo jejich obsahy, včetně databází, a nepřebírá záruky za škody z nich vyplývající ani za správnost poskytovaných obsahů a informací.

Platí to zejména také pro omezení dostupnosti a funkčnosti webových stránek firmy heroal. Koncový uživatel proto přijme přiměřená opatření pro případ, že webové stránky nebudou zcela nebo částečně řádně pracovat.

heroal není na základě této dohody povinen k poskytování záruky nebo náhradě škody. heroal a koncový uživatel se shodují v tom, že používání webových stránek a obsahů nenahrazuje odborné poradenství.

Použitelné právo, soudní příslušnost
Tato dohoda se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení mezinárodního soukromého práva. Příslušným soudem pro všechny spory v souvislosti s touto dohodou nebo z ní plynoucí je Gütersloh.