Právní upozornění

Obsah těchto webových stránek
Procházíte-li si tyto webové stránky nebo používáte-li jiným způsobem jejich obsahy (i stahováním softwaru), měli byste přijmout veškerá nutná opatření k tomu, abyste zajistili, že obsahy, které používáte, neobsahují viry a ani z jiných důvodů nemohou narušit fungování Vašeho počítače nebo jej poškodit, i to, že je stahovaný software kompatibilní s Vaším softwarem.

I když je věnována maximální péče tomu, abychom zajistili, aby byly veškeré obsahy na této stránce úplné, správné a aktuální, nepřebíráme za tyto obsahy odpovědnost. Neměli byste proto na základě těchto obsahů ani jednat, ani od jednání upouštět, ale měli byste se obrátit na společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, abychom vám mohli dát potřebné podklady k dispozici a nabídnout naši pomoc.

Veškeré obsahy těchto webových stránek patří společnosti heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG nebo třetím osobám. Šíření nebo používání těchto obsahů nebo jejich částí jakýmkoliv způsobem je povoleno výlučně pro osobní a nekomerční použití. Neuděluje se žádná licence k rozmnožování nebo používání obsahů pro jiné účely než je běžné prohlížení na webu.

Šíříte-li části obsahů pro osobní, nekomerční účely, musíte uvést společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG jako zdroj, přičemž při tomto šíření poukážete na tyto webové stránky (http://www.heroal.com).

Texty, fotografie, filmy, kresby, grafiky a data mohou podléhat ochraně autorských práv a patří buď společnosti heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG nebo je společnost heroal používá v licenci.

Značky, včetně log, sloganů, atd. jsou zapsané nebo nezapsané značky, které patří buď společnosti heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG nebo je společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG používá v licenci.

Výrobky nebo výrobní postupy, které jsou ukázány nebo popsány na těchto stránkách, mohou podléhat jiným obchodním právům ochrany, jako jsou patentová práva, práva na užitný vzor nebo vkusový vzor nebo je společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG používá v licenci.

K používání těchto ochranných práv se žádná licence neuděluje. Poukazujeme na to, že heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG pečlivě prověřuje porušení svých ochranných práv a že je také trestněprávně stíhá.

Data uživatelů těchto webových stránek
Společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG ukládá neosobní informace o uživatelích těchto webových stránek s úmyslem doplnit tyto webové stránky a vylepšovat je, aby mohla uživatelům těchto webových stránek poskytovat co nejlepší možný užitek a co nejlepší možné obsahy. Informace vztahující se k osobám se ukládají pouze tehdy, pokud nám jsou uživatelem výslovně dány k dispozici. Takové informace zahrnují jméno, adresu, číslo telefonu a faxu, e-mailovou adresu a používají se výlučně k tomu účelu, k němuž byly uživatelem poskytnuty, s výjimkou případu, kdy jste dali souhlas k jejich jinému použití.

S osobními a neosobními informacemi ukládanými společností heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG je nakládáno důvěrně a nejsou předávány třetím osobám ani nejsou jiným způsobem třetím osobám zpřístupňovány.

Podklady, které společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG získá prostřednictvím těchto webových stránek, se nepovažují za důvěrné a jsou volně k dispozici. Společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG má právo tyto podklady rozmnožovat, používat, doplňovat a přenášet, včetně v nich zmíněných nápadů na výrobky a výrobní postupy a know-how.

Odkazy na jiné webové stránky
Při používání odkazů na jiné webové stránky na těchto webových stránkách je třeba, abyste vzali v potaz, že tyto webové stránky opouštíte. Webové stránky, které otevíráte, jsou na těchto webových stránkách nezávislé. Jejich obsah nepodléhá kontrole společností heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG.

Poskytnutím odkazů na jiné webové stránky nepřebírá společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, které otevíráte. Společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG výslovně vylučuje nároky na náhradu škody za přímé a nepřímé škody, které vzniknou otevíráním těchto webových stránek, prohlížením těchto webových stránek nebo používáním obsahu těchto webových stránek, bez ohledu na důvod škody a bez ohledu na to, zda společnost heroal vznik škody nebo riziko vzniku škody předvídala nebo ji musela být schopna předvídat, v důsledku neodstranění odkazu na stránky způsobující škodu nebo z jiných důvodů.

Odkazy na tyto webové stránky
Obsahuje-li webová stránka třetí osoby odkaz na tyto webové stránky, pak společnost heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG - není-li to výslovně zmíněno, neposkytla souhlas ani k odkazu ani k obsahu webových stránek třetí osoby a mezi společností heroal a vlastníkem jiných stránek neexistují žádná spojení.

Jiné právní odkazy na těchto webových stránkách
Části těchto webových stránek mohou podléhat zvláštním odkazům, které tyto všeobecné právní odkazy doplňují. Tyto všeobecné právní odkazy nejsou takovýmito speciálními právními odkazy ani omezeny ani se jimi nemění.