13. 4. 2022

Certifikace Cradle to Cradle Certified®

Verl, duben 2022. Společnost heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG se zavázala k všestrannému přispění k udržitelné budoucnosti. Důležitými součástmi tohoto závazku jsou mj. společenská odpovědnost podniku, ochrana životního prostředí a vývoj a výroba recyklovatelných systémů. S certifikací výrobků Cradle to Cradle Certified® na stříbrné úrovni získává společnost heroal pro své hliníkové systémy mezinárodně uznávaný doklad o používání ekologických, zdravých a opa-kovaně použitelných materiálů.

Společnost heroal získala mezinárodní certifikaci pro udržitelné, recyklované vý-robky

Hliníková řešení heroal, například okenní, dveřní nebo fasádní systémy, výrazně ovlivňují opláštění budov a udržitelné metody výstavby. Díky své mimořádné životnosti vydrží v budově celá desetiletí, dokud nejsou nakonec recyklovány s co nejmenší ztrátou kvality, rozloženy na součásti a navráceny do materiálového cyklu, aby z nich mohly být vyrobeny nové produkty. Certifikace Cradle to Cradle Certified® potvrzuje udržitelnost produktů po celou dobu jejich životního cyklu. Tato mezinárodně uznávaná certifikace se přitom týká mimo jiné bezpečného a potenciálně nekonečného oběhu recyklovaných materiálů a slou-ží jako doklad v rámci mnoha ekologických stavebních norem – například LEED nebo WELL. Nyní tuto certifikaci získalo 36 systémů heroal z oblastí výroby oken, dveří, fasád, zdvižně-posuvných dveří a protipožární ochrany.

Produktová norma Cradle to Cradle Certified® a výsledky společnosti heroal

Produktová norma Cradle to Cradle Certified® posuzuje materiály a postup zpracování podle pěti kategorií. Certifikaci vydává nezávislá organizace Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Lze dosáhnout čtyř výsledných úrovní, od bronzové po platinovou.

Při posuzování použitých materiálů se mimo jiné zvažuje oběhovost výrobků. Jelikož systémy heroal mají díky své recyklovatelnosti, vysokému podílu druhotných surovin a sledovatelnosti vysoký potenciál pro opětovné použití, dosáhla v této kategorii společnost heroal zlatého výsledku.

Kromě toho se hodnotí také zdravotní vlastnosti použitých materiálů, aby byla zaručena bezpečnost pro lidi a přírodu. Posuzuje se při tom nejen samotný produkt, ale celý dodavatelský řetězec. V této kategorii dosáhla společnost heroal stříbrného (pro okenní, dveřní a fasádní systémy a pro systémy posuvných a zdvižně-posuvných dveří) a bronzového (pro protipožární dveře a fasády) výsledku. Společnost heroal si stanovila za cíl dosaženou úroveň certifikace Cradle to Cradle Certified® neustále zlepšovat. Proto například spolupracuje se svými dodavateli práškového laku na vývoji prášku pro práškové lakovací systémy, který bude možné v ideálním případě vrátit do materiálového cyklu, což by v budoucnu umožnilo dosažení vyššího hodnocení.

V rámci certifikace jsou také hodnoceny procesy spojené s výrobou systémů heroal. Pokud jde o využívání obnovitelných energií, dosáhla společnost heroal opět na zlato, neboť při výrobě využívá např. energii z vlastní kombinované výroby tepla a elektřiny nebo elektřinu pocházející stoprocentně z vodních zdrojů. Nevyhnutelné emise vyrovnává společnost emisními povolenkami, jejichž prostřednictvím je výsledné množství emisí kompenzováno podporou mezinárodně uznávaných projektů ochrany klimatu. Tak vzniká partnerství s klimatickými partnery, v jehož rámci je podporován například projekt ochrany lesů Zambezi REDD+ v Zambii. Ten podporuje snižování degradace půdy a odlesňování a také zachování biologické rozmanitosti prostřednictvím podpory místních komunit, která vede ke zlepšení místních životních podmínek, např. díky lepšímu přístupu ke vzdělání a zdravotnické péči nebo vytváření pracovních míst.

Mezi pět posuzovaných kategorií patří rovněž odpovědné hospodaření s vodou. Zde získala společnost heroal stříbrné hodnocení. Úprava vody potřebné pro výrobu je u společnosti heroal díky vlastní čističce vod již nyní příkladná. V současné době se však při předběžném ošetření hliníkových profilů používají některé chemikálie, které vedly k tomu, že společnost získala stříbrné hodnocení. Společnost se i zde snaží vylepšit výrobní proces, aby při příštím certifikačním přezkumu za dva roky dosáhla alespoň na zlato.

Poslední kategorie, kterou produktová norma Cradle to Cradle Certified® hodnotí, je dodržování společenských norem na ochranu lidské důstojnosti a integrity přírodních systémů. Kromě dodržování norem v podniku se to týká i celého dodavatelského řetězce. I v této kategorii získala společnost heroal zlato.

Celkově dosáhla společnost heroal stříbrné úrovně certifikace Cradle to Cradle Certified®, čímž se zařadila mezi přední společnosti v oboru. Michael Heidenfelder, vedoucí vývoje pro okenní, dveřní a fasádní systémy, vysvětluje důležitost certifikace pro společnost: „Máme velkou odpovědnost vůči současným i budoucím generacím a tuto certifikaci vnímáme jako zdroj inspirace, abychom se dále zlepšovali. Neustále hledáme nové možnosti, jak nepřetržitě zlepšovat stopu, kterou naše systémy zanechají během své výroby a desetiletí používání. Nezaměřujeme se přitom pouze na jednotlivé faktory, jako jsou emise CO2, ale díváme se na naše produkty jako na celek – přesně tak, jak to také předpokládá Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Tím aktivně přispíváme k udržitelnému stavebnictví.“

Další informace najdete na stránkách www.heroal.cz .

Cradle to Cradle Certified® je zapsanou ochrannou známkou organizace Cradle to Cradle Products Innovation Institute.