Všeobecné obchodní podmínky

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Straße 80
33415 Verl (Německo)

Tel: +49 5246 507-0
Fax: +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1 Platnost podmínek
1.1 Naše dodávky, služby a nabídky se řídí výhradně těmito obchodními podmínkami. Řídí se jimi také všechny budoucí obchodní vztahy, přestože ještě nejsou výslovně sjednány. Nejpozději s převzetím zboží nebo služby platí tyto podmínky za sjednané.

1.2 Jiné potvrzení zákazníka s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky je tímto vyloučeno.

1.3 Odchylky od těchto obchodních podmínek platí jen tehdy, budou-li potvrzené písemnou formou.

2 Přijetí nabídky a uzavření smlouvy
2.1 Naše nabídka se rozumí s vyhrazenými změnami. Služby a výpočty budou provedeny za ceny oznámené v den odeslání nebo vyzvednutí zboží. Podstatné změny nákladů – např. kvůli zvýšení cen surovin nebo mezd – v průběhu realizace objednávky nás opravňují k přizpůsobení cen, nebo při nesouhlasu k odstoupení od smlouvy.

2.2 Bude-li objednávka zákazníka kvalifikována jako závazná nabídka (§ 145 BGB), můžeme ji přijmout do 2 týdnů. Přijetí bude provedeno textovou formou, nebo dodáním zboží.

2.3 Nebude-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, přechází rizika s dodávkou zboží nebo odesláním zboží „z výrobního závodu“ na zákazníka, tzn. jakmile bude zásilka předána osobě realizující přepravu, nebo jakmile zásilka opustí náš sklad či naši provozovnu. Nebude-li možné odeslání provést, aniž bychom za to nesli odpovědnost, přechází riziko na objednavatele s oznámením připravenosti k odeslání.

2.4 Speciální obaly, jako jsou např. ocelové palety, jsou určeny výhradně k přepravě a musí být do 4 týdnů vráceny v použitelném stavu s některou z následujících dodávek. V opačném případě budou účtovány na vlastní náklady. Informace o paletovém saldu budou uvedeny na každém dodacím listě. Odchylky je nutno neprodleně oznámit.

3 Ceny a platební podmínky
3.1 Nebude-li sjednáno jinak, rozumí se, že jsou všechny ceny uvedené v eurech plus příslušná DPH.

3.2 Nebude-li textovou formou sjednáno jinak, bude platba provedena netto do 30 dnů po datu vystavení faktury. Skonto může být poskytnuto pouze při zaplacení do 10 dnů po vystavení faktury (skonto maximálně 2 %). Skonto bude poskytnuto pouze při splnění všech splatných platebních závazků, i z dřívějších dodávek, a fakturovaná částka bude ve výše uvedené době splatnosti připsána na náš účet.

3.3 Při překročení uvedené lhůty splatnosti jsme oprávněni požadovat zákonné úroky z prodlení podle § 288 německého občanského zákoníku (BGB), aniž bychom k tomu museli zvlášť vyzvat. Tím není vyloučeno uplatňování náhrady za další škody.

3.4 Práva na započítání náleží zákazníkovi jen tehdy, budou-li jeho protinároky pravomocné, nesporné, nebo je uznáme. Dále je povoleno uplatňování práva na zadržení povoleno jen v případech protinároků ze stejného smluvního vztahu.

4 Dodávky
4.1 Sjednání závazných termínů nebo lhůt vyžaduje textovou formu a bude provedeno individuálně. Pro začátek uvedené lhůty je podmínkou vysvětlení všech technických otázek. Při nedodržení závazné, textovou formou sjednané lhůty je nám zákazník povinen v textové formě stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Nedojde-li ke splnění ani v této dodatečné lhůtě, je zákazník oprávněn k odstoupení od smlouvy.

4.2 Nebude-li možné dodržet dodací lhůty z důvodů, za něž neponeseme odpovědnost (není dostupné plnění), sdělíme zákazníkovi předpokládanou novou lhůtu. Nebude-li plnění dostupné v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy; jakoukoliv zákazníkem již poskytnutou protihodnotu ihned vrátíme. Za případ nedostupného plnění v tomto smyslu platí zejména opožděné dodání naším dodavatelem, když jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací transakci. Naše zákonná práva na odstoupení nebo výpověď a rovněž zákonná ustanovení o postoupení smlouvy s vyloučením povinnosti plnění (např. nemožnost nebo nepřiměřenost plnění a/nebo dodatečného plnění) zůstávají nedotčena. Nedotčena zůstávají i práva na odstoupení i výpověď zákazníka podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.3 Nároky z prodlení přísluší zákazníkovi jen tehdy, pokud neseme za prodlení odpovědnost. V každém případě je ovšem nutná upomínka klienta. V případě pouze mírného porušení povinnosti na naší straně nebo osobou pracující naším jménem je naše záruka omezena na typické předvídatelné škody podle smlouvy. Naše odpovědnost za smrtelný úraz, zranění nebo újmu na zdraví, stejně jako škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí je tímto nedotčena. Dále neseme odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

5 Výhrada vlastnictví
5.1 Vyhrazujeme si vlastnictví k dodávanému zboží, dokud nebudou vyřízeny všechny pohledávky vůči zákazníkovi vyplývající z obchodního vztahu, včetně budoucích pohledávek – a také se současně či později uzavřených smluv. To platí i tehdy, budou-li jednotlivé nebo všechny pohledávky uvedeny na otevřené faktuře a bude odpočítáno či uznáno saldo.

5.2 Zboží, u kterého se uplatňuje výhrada vlastnictví, smí být před úplným zaplacením zajištěné pohledávky buď zastaveno třetímu subjektu, nebo ještě postoupeno jako zajištění. Zákazník nás musí neprodleně v textové formě informovat, kdy a jak mají třetí subjekty přístup k našemu zboží.

5.3 Zákazník je oprávněn zboží dále prodat v rámci běžného obchodního styku za podmínky, že pohledávky z dalšího prodeje přejdou na nás následujícím způsobem: zákazník nám tímto postupuje všechny pohledávky se všemi vedlejšími právy, jež mu vzniknou z dalšího prodeje odběrateli nebo třetímu subjektu, a sice bez ohledu na to, zda je zboží prodáváno dál po zpracování či nezpracované.

Zákazník je oprávněn tuto pohledávku inkasovat i po odstoupení. Naše oprávnění k vlastnímu inkasování pohledávky tím zůstává nedotčeno. Zavazujeme se ovšem, že pohledávky neinkasujeme, pokud zákazník splní své platební povinnosti. Zákazník nám na požádání poskytne veškeré informace nezbytné k identifikaci třetího subjektu a uplatnění vzniklých pohledávek. Bude-li zboží dále prodáno společně se zbožím náležejícím zákazníkovi, považuje se naše pohledávka vůči příjemci za postoupenou ve výši mezi námi a naším zákazníkem sjednané dodací ceny.

5.4 Zpracování zboží s výhradou se provádí pro nás jakožto výrobce ve smyslu § 950 BGB, aniž bychom tím ovšem byli jakkoliv zavázáni. Zpracované zboží se považuje za zboží s výhradou podle těchto podmínek. Bude-li zboží s výhradou zpracováno společně s předměty, které nám nepatří, nebo s nimi bude neoddělitelně spojeno, získáme vlastnictví k nové věci v poměru účetní hodnoty zboží s výhradou k účetní hodnotě druhého použitého zboží v okamžik zpracování či spojení. Takto vzniklá práva spoluvlastnictví se považují za zboží s výhradou podle těchto podmínek. Bude-li naše zboží spojeno s jinými movitými předměty do jedné nedělitelné věci, a bude-li tato věc považována za věc hlavní, platí za ujednané, že nám zákazník postoupí své spoluvlastnictví, bude-li hlavní věc náležet jemu. Pro věci vzniklé zpracováním a spojením či smícháním platí obecně to samé co pro zboží s výhradou.

5.5 Při jednání zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbami, jsme oprávněni po stanovení přiměřené lhůty splatnosti odstoupit od smlouvy. Pak budeme oprávněni k tomu, abychom si vzali zpět své zboží, a zákazník nám je bude povinen vydat. V případě zástav nebo dalších zásahů třetích subjektů nás musí zákazník přeposláním zástavního protokolu a přísežného prohlášení textovou formou informovat o totožnosti zastaveného předmětu.

5.6 Překročí-li realizovatelná hodnota naši pohledávku o více než 10 %, na žádost zákazníka uvolníme jistiny podle našeho uvážení.

6 Práva vadného plnění
6.1 Zákazník se zavazuje, že po přijetí zboží ihned vybalí a zkontroluje (§ 377 německého obchodního zákoníku, HGB). Jakékoli závady je nutné neprodleně oznámit. Skryté vady je nutné oznámit ihned po jejich zjištění. V opačném případě se zboží považuje za dodané a převzaté v bezvadném stavu.

6.2 Vady odstraníme opravou, nebo výměnou. Bude-li oprava neúspěšná, neproveditelná, nebo bude-li spojena s nepřiměřenými náklady, má zákazník vyhrazeno právo na snížení ceny, nebo odstoupení od smlouvy. Při pouze drobné vadě nebo drobném porušení povinností z naší strany je odstoupení od smlouvy vyloučeno.

6.3 Upozorňujeme, že se námi uvedené technické údaje k předmětu plnění a účelu použití týkají pouze hrubých charakteristik a typu zboží. Tolerance předepsané normami DIN nejsou důvodem k reklamaci ani vadou. Vadou, za kterou neseme odpovědnost, nepředstavuje přirozené opotřebení, poškození při nesprávném zacházení, nepřiměřené skladování, nebo pokud bude vada způsobena zvláštním použitím zboží, které jsme neuvedli při uzavírání smlouvy.

7 Náhrada škody / odpovědnost
7.1 Nebude-li následně uvedeno jinak, jsou nároky zákazníka na náhradu škody – bez ohledu na právní důvod – vyloučeny. Proto neručíme za škody, které na nevznikly na vlastním předmětu dodávky; zejména neručíme za ušlý zisk nebo jiné majetkové škody zákazníka.

7.2 V případě pouhého porušení povinnosti na naší straně nebo osobou pracující naším jménem je naše odpovědnost omezena na typické předvídatelné škody podle smlouvy. Za škody způsobené ztrátou života nebo zraněním zákazníka a rovněž úmyslně či hrubou nedbalostí ručíme podle zákonných ustanovení. To platí i tehdy, jestliže zákazník požaduje namísto plnění náhradu škody kvůli chybějící zaručené vlastnosti věci nebo podvodnému zatajení. Dále neseme odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

7.3 Bude-li naše odpovědnost vyloučena či omezena, platí to i pro odpovědnost našich zástupců.

8 Námitka nejistoty
Pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že vadná schopnost plnění na straně zákazníka způsobila ohrožení našeho platebního nároku, můžeme naše plnění pozastavit. Toto právo na pozastavení plnění z naší strany končí, když zákazník provede platbu, nebo místo ní poskytne záruku. Jsme oprávněni stanovit přiměřenou lhůtu, kdy zákazník postupně za dodávky zaplatí, nebo poskytne odpovídající záruku. Po marném uplynutí lhůty jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.

9 Rozhodné právo / soudní příslušnost / nedělitelnost
9.1 Tyto obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením CISG (Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

9.2 Bude-li zákazníkem obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo odděleným majetkem veřejnoprávní korporace, je pro všechny spory přímo či nepřímo vyplývající ze smluvního vztahu příslušný výhradně okresní soud v Güterslohu a zemský soud v Bielefeldu.

9.3 Bude-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neúčinné, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Bude-li se neplatné ustanovení týkající se plnění nebo času, platí namísto něho zákonná právní úprava.