Všeobecné obchodní podmínky společnosti

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Straße 80
33415 Verl (Německo)

Tel: +49 5246 507-0
Fax: +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1 Platnost podmínek
1.1 Naše dodávky, plnění a nabídky probíhají výhradně na základě těchto obchodních podmínek. Tyto podmínky pak platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nebudou výslovně znovu sjednány. Nejpozději v okamžiku převzetí zboží nebo plnění se tyto podmínky považují za přijaté.

1.2 Potvrzení zákazníka s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky je tak v rozporu s našimi podmínkami.

1.3 Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou účinné pouze tehdy, jestliže je písemně potvrdíme

2 Uzavření nabídky a smlouvy
2.1 Naše nabídky jsou nezávazné. Plnění a vyúčtování se uskutečňuje za ceny oznámené v den odeslání nebo vyzvednutí zboží. Výrazné změny nákladů – např. na základě zvýšení cen surovin nebo mezd – během probíhající zakázky nás opravňují k tomu, abychom požadovali úpravu cen nebo odstoupili od smlouvy. Přeprava dodávek naším nákladním automobilem od ceny zakázky vyšší než 3 000,00 € je bezplatná. V případě jiného způsobu odeslání zboží a u zakázek s hodnotou nižší než 3 000,00 € hradí náklady na přepravu objednatel.

2.2 Jestliže lze objednávku zákazníka kvalifikovat jako závaznou nabídku (§ 145 občanského zákoníku), můžeme ji přijmout během 2 týdnů. Přijetí lze uskutečnit písemně nebo dodávkou zboží.

2.3 Jestliže v potvrzení zakázky není uvedeno jinak, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění na zákazníka v okamžiku dodávky zboží nebo odeslání zboží „ze závodu“, tedy jakmile je zásilka předána osobě provádějící přepravu nebo za účelem odeslání opustila náš sklad či závod. Jestliže nebude možno odeslat zboží bez našeho zavinění, přechází nebezpečí škody na objednatele v okamžiku oznámení připravenosti k odeslání. Pojištění dopravy z naší strany neprovádíme.

2.4 Jednorázové obaly, pokud není dohodnuto jinak, nejsou účtované a ani je nebereme zpět. Ke zpětnému odběru nejsme povinováni. Speciální obaly, např. ocelové palety a bedny, jsou účtovány jako vlastní náklady. Ocelové palety je zákazník povinen na své náklady dodat bez poplatků na přepravu. V případě vyplacené zpětné zásilky v použitelném stavu vystavíme dobropis v plné výši

3 Ceny / platební podmínky
3.1 Všechny ceny jsou uváděné, pokud není dohodnuto jinak, v EUR a bez aktuálně platné DPH.

3.2 Zaplacení se vyžaduje, pokud není písemně dohodnuto jinak, do 30 dní od data vystavení faktury v čisté ceně. Slevu lze odečíst pouze v případě platby do 10 dnů od data vystavení faktury (maximálně 2 % slevy). Slevu lze poskytnout pouze tehdy, jestliže jsou splněny všechny splatné závazky, i z dřívějších dodávek, a fakturovanou částku obdržíme přesně do výše uvedeného data splatnosti v hotovosti nebo bude-li do tohoto data připsána na náš účet.

3.3 V případě překročení výše uvedeného data splatnosti jsme oprávněni požadovat zákonem stanovené úroky z prodlení, aniž by bylo nutno toto prodlení zvlášť stanovit. Uplatňování dalších škod se tímto nevylučuje.

3.4 Platba se považuje za vykonanou, jestliže můžeme částkou bez výhrady disponovat. Šeky se přijímají podmíněně, na principu datio solutionis causa. Platba se považuje za vykonanou teprve tehdy, je-li šek vyplacen a my můžeme částkou bez výhrady disponovat.

Vyhrazujeme si přijímání cizích nebo vlastních směnek. Náklady a diskontní výdaje jdou k tíži zákazníka. Nepřebíráme záruku na včasné proplacení prolongovaných směnek z naší strany.

3.5 Právo na zápočet přísluší zákazníkovi pouze tehdy, jestliže jeho protinároky budou pravomocně stanoveny, budou nesporné nebo budou z naší strany uznány. Kromě toho je oprávněn k výkonu zadržovacího práva jen do té míry, do jaké se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

4 Dodávky
1. Dohoda o závazných termínech nebo lhůtách vyžaduje písemnou formu a je uzavírána individuálně. Počátek uvedené lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek. V případě nedodržení závazné, písemně potvrzené lhůty je zákazník povinen písemně oznámit, jakou přiměřenou dodatečnou lhůtu nám stanoví. Pokud ani během dodatečné lhůty nedojde k plnění, má zákazník právo odstoupit od smlouvy.

2. Jestliže nebudeme moci dodržet závazné lhůty dodávek z důvodů, za které neneseme odpovědnost (nedisponibilita plnění), budeme o tom zákazníka ihned informovat a sdělíme mu novou, předpokládanou dodací lhůtu. Pokud plnění nebude ani během nové dodací lhůty k dispozici, jsme oprávněni zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy; poskytnuté protiplnění ze strany zákazníka ihned vrátíme. Případem nedisponibility plnění v tomto smyslu se rozumí především pozdní vlastní zásobování ze strany našich dodavatelů, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací obchod. Naše zákonná práva na odstoupení a výpověď a rovněž zákonné předpisy o realizaci smlouvy v případě vyloučení povinnosti plnění (např. nemožnost nebo neúnosnost plnění a/nebo dodatečného plnění) zůstávají nedotčeny. Nedotčena zůstávají i práva na odstoupení a výpověď ze strany zákazníka podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. Nároky z prodlení příslušejí zákazníkovi tehdy, pokud za prodlení odpovídáme. V každém případě je ale nutná upomínka od zákazníka. V případě porušení povinnosti z běžné nedbalosti z naší strany nebo ze strany našich subdodavatelů je naše záruka omezena na předvídatelné, typické smluvní škody.

Nedotčena zůstává naše záruka na škody plynoucí z úrazu, ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví s následky smrti, jakož i na škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Dále zůstává nedotčena naše záruka podle zákona o ručení za výrobek.

4. Jestliže se zákazník dostane do prodlení při převzetí nebo poruší-li jinou povinnost v souvislosti s poskytováním součinnost, jsme oprávněni, nehledě na jiné nároky, požadovat vyrovnání našich nákladů paušálních částkou ve výši 3 %, max. 10 %, z platby. Zákazníkovi je však dovoleno prokázat, že nám vůbec nevznikla škoda nebo že je naše škoda výrazně nižší než paušální částka podle věty 1.

5 Výhrada vlastnictví
1. Vyhrazujeme si vlastnictví k dodanému zboží, dokud nebudou vyrovnány všechny pohledávky za zákazníkem z obchodního vztahu, včetně budoucích pohledávek na základě smluv uzavřených současně nebo později. To platí i tehdy, jestliže jednotlivé nebo veškeré pohledávky byly zahrnuty do běžných účtů a byl zjištěn nebo uznán rozdíl.

2. Zboží s výhradou vlastnictví nesmí být před úplným zaplacením zajištěných pohledávek dáno do zástavy třetím osobám ani na ně nesmí být převedeno jako jistina. Zákazník je povinen nás ihned písemně informovat, jestliže a do jaké míry třetí osoby zasahují do zboží, které nám patří.

3. Zákazník je oprávněn prodávat zboží v rámci řádného obchodu za předpokladu, že pohledávky z dalšího prodeje na nás přejdou takto: zákazník nám již nyní postoupí veškeré pohledávky se všemi vedlejšími právy, které mu vzniknou na základě dalšího prodeje za odběrateli nebo třetími osobami, a nezáleží na tom, zda zboží s výhradou vlastnictví bude dále prodáno bez nebo po zpracování.

Zákazník je zmocněn inkasovat tyto pohledávky i po postoupení. Naše oprávnění inkasovat tyto pohledávky zůstává nedotčeno. Přesto se však zavazujeme k tomu, že nebudeme tyto pohledávky inkasovat, dokud zákazník plní své platební povinnosti. Na požádání nám zákazník musí sdělit veškeré údaje, které jsou nezbytné pro zjištění třetí osoby a uplatnění postoupené pohledávky. Jestliže bude dále prodáno zboží společně s jiným zbožím, které patří zákazníkovi, považuje se naše pohledávka za odběratelem za postoupenou ve výši dodací ceny, která byla dohodnuta mezi námi a naším zákazníkem.

4. Úprava a zpracování zboží s výhradou vlastnictví se však uskutečňuje pro nás jako výrobce ve smyslu § 950 občanského zákoníku bez toho, abychom tím byli vázáni. Zpracované zboží se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek. Jestliže bude zboží s výhradou vlastnictví zpracováno s jinými předměty, které nám nepatří, nebo s nimi neoddělitelně promícháno, získáváme vlastnictví k nové věci v poměru účetní hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k účetní hodnotě jiného použitého zboží v okamžiku zpracování nebo promíchání. Takto vzniklá spoluvlastnická práva se považují za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek. Jestliže bude naše zboží spojeno s jinými pohyblivými předměty do jednotné věci a neoddělitelně promícháno a bude-li tato jiná věc považována za hlavní věc, považuje se za dohodnuté, že na nás zákazník převede příslušný spoluvlastnický podíl, pokud mu hlavní věc patří. Pro věc vzniklou zpracováním, spojením a promícháním platí jinak táž ustanovení jako pro zboží s výhradou vlastnictví.

5. V případě jednání zákazníka, které bude v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou, jsme po stanovení přiměřené lhůty k zaplacení oprávněni odstoupit od smlouvy. Jsme pak oprávněni k vrácení již dodaného zboží a zákazník je povinen zboží vydat. V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob je zákazník povinen nás ihned písemně informovat a zaslat nám protokol o zabavení a místopřísežné prohlášení o identitě zabaveného předmětu.

6. Nehledě na platební povinnost zákazníka jsme oprávněni vrácené zboží prodat za nejlepších podmínek a výtěžek dobropisovat nebo dobropisovat zboží s odečtením snížené hodnoty o 25 %. Základem je původní účtovaná cena. Pravidelné snížení hodnoty vyplývá ze zhoršeného stavu materiálu, nákladů na odvezení a ze zhoršení kvality zboží na základě zpětné přepravy. Zákazníkovi je však dovoleno prokázat, že nám vůbec nevznikla škoda nebo že je naše škoda výrazně nižší než paušální částka podle věty 1.

7. Překročí-li realizovatelná hodnota záruk naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme za žádost zákazníka záruky podle naší volby

6 Záruka
1. Zákazník je povinen dodané zboží ihned po obdržení rozbalit a zkontrolovat (§ 377 obchodního zákoníku). Reklamace jakéhokoliv druhu je třeba oznámit písemně do 8 dnů po dodávce. Skryté vady je třeba oznámit ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů po jejich zjištění. Po uplynutí lhůty se zboží považuje za dodané a schválené bez vad.

2. Vady odstraníme dodatečnou opravou nebo náhradní dodávkou. V případě selhání dodatečného plnění nebo, jestliže by toto plnění bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, zůstává zákazníkovi vyhrazeno právo snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. V případě nepodstatné vady nebo nepodstatného porušení povinností z naší strany je odstoupení vyloučeno.

3. Na naše zboží poskytujeme záruku podle aktuálně platných záručních lhůt, pokud zákazník zboží používá běžným a předpokládaným způsobem. Zde poukazujeme na to, že se naše technické údaje k předmětu plnění a účelu použití týkají jen přibližného charakteru a typu zboží. Přípustné tolerance podle normy DIN nejsou důvodem k reklamaci a žádnou vadou. Vadou z naší strany není přirozené opotřebení, poškození z důvodu neodborné manipulace, nevyhovujícího skladování nebo jestliže se vada zakládá na speciálním použití zboží, které nám při uzavírání smlouvy nebylo oznámeno. Lhůta počíná běžet v okamžiku předání zboží zákazníkovi

7 Náhrada škody / ručení
1. Jestliže dále nebude vyplývat jinak, jsou nároky zákazníka na náhradu škody – ať už z jakýchkoliv právních důvodů – vyloučeny. Neručíme proto za škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky; zejména neručíme za ušlý zisk nebo jiné škody na majetku zákazníka.

2. V případě porušení povinnosti z běžné nedbalosti z naší strany nebo ze strany našich subdodavatelů je naše záruka omezena na předvídatelné, typické smluvní škody. Za škody plynoucí z úrazu, ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví s následky smrti, jakož i za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ručíme podle zákonných ustanovení. To platí i tehdy, jestliže zákazník bude kvůli nedostatečné zaručené jakosti zboží nebo záměrnému zamlčení vady požadovat náhradu škody místo plnění. Dále zůstává nedotčena naše záruka podle zákona o ručení za výrobek.

3. Pokud je naše ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení našich zaměstnanců, dělníků, spolupracovníků, zástupců a subdodavatelů.

8 Námitka nejistoty (právo odepřít plnění)
Jestliže bude po uzavření smlouvy zřejmé, že nedostatečná schopnost plnění ze strany zákazníka povede k tomu, že bude ohrožen náš nárok na platbu, můžeme naše plnění zadržet. Toto právo odepřít plnění z naší strany odpadá, jestliže zákazník uskuteční platbu nebo na ni poskytne záruku. Jsme oprávněni stanovit přiměřenou lhůtu, ve které zákazník souběžně s dodávkou uskuteční platbu nebo poskytne odpovídající záruku. Po marném uplynutí lhůty jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.

9 Použitelné právo / příslušný soud / částečná neplatnost
1. Pro tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi námi a zákazníkem platí právo Spolkové republiky Německo.

2. Součástí našich dodávek jsou rovněž naše všeobecné podmínky používání.

3. Jestliže je zákazník obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo zástupcem veřejnoprávního zvláštního majetku, je příslušným soudem v závislosti na sporné částce výhradně Obvodní soud v Güterslochu a Zemský soud v Bielefeldu, a to pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu.

4. V případě, že bude nějaké ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo se neplatným stane, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Jestliže se bude neplatnost zakládat na ustanovení týkající se plnění nebo lhůt, bude příslušné ustanovení nahrazeno zákonnou úpravou.