Ogólne Warunki Handlowe

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Straße 80
33415 Verl (Niemcy)

Tel.: +49 5246 507-0
Faks: +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1 Zakres obowiązywania warunków
1.1 Nasze dostawy, usługi i oferty realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych. Obowiązują one tym samym także dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeżeli nie zostały jeszcze raz wyraźnie uzgodnione. Warunki te uznaje się za przyjęte najpóźniej z chwilą przyjęcia towaru czy usługi.

1.2 Potwierdzenie klienta z odesłaniem do jego warunków handlowych czy warunków zakupu zostaje niniejszym odrzucone.

1.3 Odstępstwa od niniejszych warunków handlowych są skuteczne tylko w przypadku ich potwierdzenia przez nas w formie tekstowej.

2 Złożenie oferty i zawarcie umowy
2.1 Nasze oferty należy rozumieć jako niezobowiązujące. W przypadku usług i kalkulacji obowiązują ceny podane w dniu wysyłki lub odbioru towaru. Istotne zmiany kosztów w trakcie realizacji zlecenia – wynikające np. z podwyżki cen surowców lub płac – uprawniają nas do żądania dostosowania cen lub w razie braku porozumienia do odstąpienia od umowy.

2.2 Jeżeli zamówienie klienta należy zakwalifikować jako ofertę wiążącą (§ 145 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego), możemy je przyjąć w ciągu 2 tygodni. Przyjęcie zamówienia może nastąpić w formie tekstowej lub poprzez dostawę towaru.

2.3 Jeżeli w potwierdzeniu zlecenia nie podano inaczej, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą dostawy lub wysyłki towaru „loco zakład”, tzn. z chwilą przekazania przesyłki osobie odpowiedzialnej za jej transport lub opuszczenia przez towar naszego magazynu lub zakładu w celu wysyłki. Jeżeli wysyłka jest niemożliwa nie z naszej winy, ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą powiadomienia o gotowości towaru do wysyłki.

2.4 Opakowania specjalne, takie jak np. palety stalowe, służą wyłącznie do transportu i muszą zostać zwrócone w ciągu 4 tygodni przy kolejnej dostawie w stanie zdatnym do użytku. W przeciwnym wypadku będą fakturowane po kosztach własnych. Saldo palet podawane będzie w każdym dowodzie dostawy. O występujących różnicach należy niezwłocznie informować.

3 Ceny i warunki płatności
3.1 Wszystkie ceny, o ile nie uzgodniono inaczej, są cenami w euro z doliczeniem aktualnie obowiązującego podatku VAT.

3.2 O ile nie uzgodniono inaczej w formie tekstowej, zapłata kwoty netto musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Potrącenia skonta mogą zostać uznane tylko w przypadku dokonania płatności w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury (maks. 2% skonto). Skonta udzielamy tylko wtedy, gdy wszystkie wymagalne zobowiązania płatnicze, również z tytułu wcześniejszych dostaw, są spełnione, a kwota faktury zostanie zapisana na dobro naszego rachunku terminowo we wskazanych wyżej dniach wymagalności.

3.3. W przypadku przekroczenia wskazanego wyżej terminu płatności mamy prawo żądać ustawowych odsetek za zwłokę zgodnie z § 288 BGB bez konieczności osobnej informacji o postawieniu w stan zwłoki. Nie wyklucza to prawa do dochodzenia dodatkowego odszkodowania.

3.4 Klientowi przysługuje prawo do kompensaty, jeżeli jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Klient może ponadto skorzystać z prawa do zatrzymania rzeczy, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

4 Dostawy
4.1 Uzgodnienie wiążących terminów wymaga formy tekstowej i odbywa się indywidualnie. Podany termin rozpoczyna swój bieg po wyjaśnieniu wszystkich kwestii technicznych. W razie niedotrzymania wiążącego terminu, potwierdzonego w formie tekstowej, klient jest zobowiązany do wyznaczenia na piśmie stosownego terminu dodatkowego. Jeżeli również termin dodatkowy nie zostanie dotrzymany, klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

4.2 Jeżeli nie możemy dotrzymać wiążących terminów dostawy z powodów niezależnych od nas (niedostępność usługi), niezwłocznie powiadomimy klienta o przewidywanym nowym terminie dostawy. W razie niedostępności usługi również w ciągu nowego terminu dostawy mamy prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy, przy czym niezwłocznie zwrócimy klientowi dokonane już świadczenie wzajemne. Za niedostępność usługi w niniejszym rozumieniu uznaje się w szczególności brak terminowej dostawy od naszego poddostawcy, jeżeli zawarliśmy adekwatną transakcję hedgingową. Nasze ustawowe prawa do odstąpienia i wypowiedzenia umowy oraz przepisy prawne mówiące o unieważnieniu umowy w przypadku wykluczenia obowiązku spełnienia zobowiązania (np. niemożność lub niemożliwość wykonania i/lub wykonania uzupełniającego usługi) pozostają nienaruszone. Nienaruszone pozostają również prawa do odstąpienia i wypowiedzenia umowy przez klienta zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

4.3 Klient może dochodzić roszczeń z tytułu zwłoki, jeżeli zwłoka powstała z naszej winy. W każdym przypadku wymagane jest jednak dokonanie upomnienia przez klienta. W przypadku naruszenia zobowiązań umownych przez nas lub osoby działające w naszym imieniu jedynie na skutek niewielkiego niedbalstwa nasza odpowiedzialność ograniczona jest do przewidywalnej szkody, typowej dla danej umowy. Nie narusza to naszej odpowiedzialności za szkody w postaci utraty życia, narażenia zdrowia czy uszczerbku na zdrowiu oraz z powodu umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Ponadto nie narusza to naszej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

5 Zastrzeżenie własności
5.1 Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do czasu uregulowania wszelkich roszczeń od klienta wynikających z relacji handlowej, łącznie z roszczeniami, które powstaną w przyszłości – również z tytułu umów zawartych jednocześnie lub później. Dotyczy to również sytuacji, gdy poszczególne lub wszystkie roszczenia zostały włączone do bieżącego rachunku, a saldo jest wyrównane lub uznane.

5.2 Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą stanowić przedmiotu zastawu na rzecz osób trzecich ani zabezpieczenia do czasu całkowitej zapłaty zabezpieczonych roszczeń. Klient musi nas niezwłocznie powiadomić w formie tekstowej, jeżeli i w jakim zakresie dostęp do należącego do nas towaru uzyskają osoby trzecie.

5.3 Klient ma prawo do odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej pod warunkiem, że roszczenia z tytułu odsprzedaży zostaną na nas przeniesione w następujący sposób: klient już teraz sceduje na nas wszystkie roszczenia ze wszystkimi prawami dodatkowymi, które będą mu przysługiwać z tytułu odsprzedaży w stosunku do nabywcy lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie odsprzedany bez przetworzenia lub po przetworzeniu.

Klient jest upoważniony do ściągania tych roszczeń również po ich scedowaniu. Nie narusza to naszego prawa do samodzielnego ściągania roszczeń. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania tych roszczeń, dopóki klient będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Na żądanie klient musi podać nam wszystkie dane niezbędne do ustalenia osoby trzeciej i dochodzenia scedowanych roszczeń. Jeżeli towar zostanie odsprzedany razem z innymi towarami należącymi do klienta, wówczas za scedowane uznaje się nasze roszczenie w wysokości ceny dostawy uzgodnionej przez nas z naszym klientem.

5.4 Obróbka i przetworzenie zastrzeżonego towaru odbywa się dla nas jako producenta w rozumieniu § 950 BGB, nie tworząc jednak zobowiązań po naszej stronie. Przetworzony towar jest uznawany za towar zastrzeżony w rozumieniu niniejszych warunków. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony lub w sposób nieodwracalny zmieszany z innymi nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy prawo własności nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowej innych użytych towarów w momencie ich przetworzenia lub zmieszania. Powstałe w ten sposób prawa współwłasności są uznawane za towar zastrzeżony w rozumieniu niniejszych warunków. Jeżeli nasze towary zostaną połączone lub w sposób nieodwracalny pomieszane z innymi ruchomymi przedmiotami w jednorodną rzecz, a ta inna rzecz uchodzi za rzecz główną, uznaje się, że klient przenosi na nas proporcjonalnie prawo współwłasności, o ile główna rzecz należy do niego. Dla rzeczy powstałej na skutek przetworzenia i połączenia oraz zmieszania obowiązuje to samo, co dla towaru zastrzeżonego.

5.5 W przypadku postępowania klienta niezgodnego z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy po wyznaczeniu stosownego terminu płatności uprawnieni do odstąpienia od umowy. Mamy wówczas prawo do wycofania dostarczonego już towaru, a klient zobowiązany jest do jego wydania. W przypadku zajęcia lub innych ingerencji osób trzecich klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o tym w formie tekstowej, przesyłając protokół zajęcia oraz zapewnienie z mocą przyrzeczenia o tożsamości zajętego przedmiotu.

5.6 Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie klienta zwolnimy zabezpieczenia według naszego wyboru.

6 Rękojmia
6.1 Klient jest zobowiązany do rozpakowania i sprawdzenia dostarczonego towaru natychmiast po jego otrzymaniu (§ 377 HGB – niemiecki kodeks handlowy). Wszelkiego rodzaju reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie. Ukryte wady powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu. W przeciwnym wypadku towar uważa się za dostarczony w nienagannym stanie i zatwierdzony.

6.2 Wady usuwane są poprzez naprawę lub wymianę. W razie niepowodzenia ponownego wykonania lub jeżeli jest ono niemożliwe bądź wiązałoby się z nieproporcjonalnymi kosztami, klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku tylko nieznacznych wad lub nieznacznego naruszenia naszych zobowiązań odstąpienie od umowy jest wykluczone.

6.3 Zwracamy uwagę na to, że podane przez nas dane techniczne dotyczące przedmiotu usługi i jego przeznaczenia jedynie w przybliżeniu dotyczą charakteru i typu towaru. Tolerancje dopuszczalne według norm DIN nie stanowią podstawy do reklamacji i nie są wadą. Wada nie jest uznawana za wadę z naszej winy, jeżeli powstała w wyniku naturalnego zużycia, uszkodzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania, nieodpowiedniego przechowywania lub szczególnego zastosowania, o którym nie powiadomiono nas przy zawieraniu umowy.

7 Odszkodowanie/odpowiedzialność cywilna
7.1 Jeżeli z poniższych postanowień nie wynika inaczej, roszczenia klienta o odszkodowanie są wykluczone – bez względu na ich podstawę prawną. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy; w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracony zysk lub inne szkody majątkowe klienta.

7.2 W przypadku naruszenia zobowiązań umownych przez nas lub osoby działające w naszym imieniu jedynie na skutek niedbalstwa nasza odpowiedzialność ograniczona jest do przewidywalnej szkody, typowej dla danej umowy. Za szkody w postaci utraty życia, narażenia zdrowia czy uszczerbku na zdrowiu oraz z powodu umyślnego działania i rażącego niedbalstwa odpowiadamy zgodnie z przepisami prawa. Obowiązuje to również w przypadku, gdy z powodu braku gwarantowanej właściwości rzeczy lub zatajania informacji w złej wierze klient żąda odszkodowania zamiast realizacji usługi. Ponadto nie narusza to naszej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

7.3 Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, to samo obowiązuje też wobec odpowiedzialności cywilnej osób występujących w naszym imieniu.

8 Zarzut niepewności
Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że zła sytuacja finansowa klienta prowadzi do zagrożenia naszych roszczeń płatniczych, możemy wstrzymać realizację naszych usług. To prawo do odmowy wykonania usługi z naszej strony przestaje być ważne, jeżeli klient uiści płatność lub przedłoży jej zabezpieczenie. Mamy prawo do wyznaczenia stosownego terminu, w którym klient będzie zobowiązany do jednoczesnej zapłaty za dostawę lub przedłożenia stosownego zabezpieczenia. Po bezskutecznym upływie terminu mamy prawo do odstąpienia od umowy.

9 Stosowane prawo / właściwość miejscowa sądu / nieważność części postanowień
9.1 Wobec niniejszych warunków handlowych i wszystkich stosunków prawnych pomiędzy nami a klientem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem CISG (Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).

9.2 Jeżeli w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, to dla wszystkich sporów wynikłych ze stosunku umowy w sposób bezpośredni lub pośredni wyłączną właściwość miejscową ma zależnie od wartości sporu Sąd Rejonowy w Gütersloh i Sąd Krajowy w Bielefeld.

9.3 Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych warunków handlowych jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Jeżeli nieważność postanowienia polega na określeniu świadczenia lub czasu, postanowienie to zostaje zastąpione uregulowaniem prawnym.